Arxiu Històric

Inici

Anàlisi de les dades


A continuació presentem algunes gràfiques elaborades a partir de les dades extretes de les vuitanta-quatre fitxes de la galeria de milicians. Cal tenir en compte que manquen dades i, per tant, en cada cas s'especifica la quantitat de fitxes de les que s'han pogut extreure dades.

Malgrat aquesta limitació, hem considerat pertinent fer aquesta anàlisi per tal d'il·lustrar alguns trets dels milicians, com els grups d'edat, les professions, llocs d'origen i afiliació sindical, però no pretenem inferir la realitat del col·lectiu dels milicians, molt més nombròs que la petita mostra amb la que treballem.


Grups d'edat

Si fem agrupacions de les 66 dades de les edats per quinquenis, s'observa una homogeneïtat bastant considerable i trobem que les proporcions són similars tant per la banda dels més joves (15-20 anys), com per la banda dels més grans (més de 30 anys), encara que aquest darrer grup abasta fins al milicià més gran, amb 44 anys.

A la gràfica de barres es reflecteix el nombre edat per edat.


Activitats professionals i/o acadèmiques

A partir d'un conjunt de 71 dades sobre les activitats professionals i/o acadèmiques dels milicians, presentem aquesta gràfica, on destaca com a activitat més habitual la de l'ensenyança. És un resultat previsible, donat la finalitat i objectius de les milícies de la cultura.

D'altra banda, es pot apreciar que un segon grup és el format per aquells milicians que no tenien una ocupació professional en el moment de l'alta a les milícies, però sí que es registra a les fitxes el seu nivell acadèmic.

L'últim grup el formen tots aquells que provenen de camps professionals ben diversos, com es pot comprovar a la llista "Altres activitats professionals"
Lloc de procedència

En aquest cas, només es disposa d'un conjunt de 44 dades, amb les quals s'ha elaborat un gràfic on s'agrupen per les àrees de l'Estat espanyol d'on provenien els milicians.

Com es pot observar, gairebé la meitat provenien de Catalunya, i l'altra meitat es divideix principalment entre Castella i Llevant.Afiliació sindical

Disposem d'un conjunt de 68 dades sobre l'afiliació sindical dels milicians. El gruix es reparteix a parts iguals entre la Federació de Treballadors de l'Ensenyança (F.E.T.E.) -secció de la Unió General de Treballadors (U.G.T.)- i la Confederació Nacional del Treball (C.N.T.). Altres afiliats a la Unió General de Treballadors (U.G.T.) d'altres sectors constitueixen un 12%. La resta està constituida pels següents sindicats: Federació Universitària Escolar (4), Industries Químiques (1), Únic d'Ensenyança (5), Únic de la Distribució i de l'Alimentació (1).


Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona | 2017