Hotel d'Associacions

L’Hotel d’Associacions de la Universitat de Barcelona depèn del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, i reuneix bona part dels serveis que la Universitat ofereix a les associacions i grups d’estudiants de la UB.

Serveis

L'Hotel d'Associacions ofereix suport per:

 • Difondre la tasca i les activitats de les associacions
 • Contactar amb associacions
 • Reservar espais
 • Elaborar subvencions
 • Fer tràmits per al Registre de la UB

Registra la teva associació

El registre d'associacions de la UB està pensat per a aquelles associacions formades per estudiants de la UB, tot i que poden incloure també estudiants d'altres universitats.

Les associacions registrades poden fer ús dels serveis de l'Hotel d'Associacions

Per registrar-se, cal:

 • Descarregar i omplir aquesta fitxa de “Sol·licitud d’inscripció a l’Hotel d’Associacions”
 • Adjuntar la documentació següent i dur-la al Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística o bé qualsevol registre de la UB:
  • Certificat de l'acord pres per la Junta Directiva per registrar-se
  • Còpia compulsada dels Estatuts
  • Còpia compulsada de l'Acta Fundacional
  • Membres dels òrgans de govern de l'associació: nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon
  • Documents que acreditin que la meitat de membres de l'associació són membres de la UB
  • I un d'aquests dos documents:
   - Còpia compulsada del registre a la Generalitat de Catalunya
   - Informe favorable de la Junta de la Facultat, del Deganat o el Consell de l'Alumnat

Una vegada presentada i revisada la documentació, s’assigna un número de registre a la nova associació.

IMPORTANT: Per registrar-se a la UB no cal haver-ho fet a la Generalitat, però, si es vol demanar subvencions, sí cal fer-ho, ja que es necessita un NIF. Per saber com fer-ho, es pot consultar el Reglament d’associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona.

Actualitza les dades

Les associacions han d’actualitzar les seves dades anualment per mitjà del següent formulari:

Demana subvencions

L'actual règim de subvencions contempla dos tipus diferents d'ajudes que no són excloents entre elles:

 • Subvencions per a activitats d'estudiants bases i formulari.
  Permanentment oberta amb tres períodes de resolució:
  • Primera quinzena de desembre
  • Primera quinzena de març
  • Primera quinzena de juny
  Les activitats subvencionades s’han d’haver realitzat en el trimestre previ a la resolució.
 • Subvencions per a projectes de participació estudianti: bases i formulari.
  Anual. Es convoca a inici de cada curs acadèmic.

Les associacions interessades han de presentar les sol·licituds degudament emplenades al Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística en el termini que marquen les bases.

Contactar