Informació pràctica

Hotel d'Associacions

L’Hotel d’Associacions de la Universitat de Barcelona, situat al pati de de ciències de l’Edifici Històric, depèn del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística. Les associacions i grups d’estudiants poden reservar espai per a reunir-s’hi.

Registra la teva associació

Per poder-se registrar al  Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB, cal:

 • Descarregar i omplir aquesta fitxa de Sol·licitud d’inscripció a l’Hotel d’Associacions
 • Adjuntar la documentació següent i dur-la al Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística o bé qualsevol registre de la UB:
  • Acta fundacional de l’associació o acta de constitució com a grup d’estudiants.
  • Certificat acreditatiu de l’acord pres per la junta directiva de l’associació o bé per la totalitat dels membres del grup d’estudiants de sol·licitar la inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB.
  • Documents que acrediten que la meitat de membres de l’associació o grup d’estudiants són membres de la UB —en el cas de les associacions d’estudiants interuniversitàries, com a mínim el trenta per cent dels membres han de ser estudiants de la UB, i, en el cas dels grups, com a mínim cinc membres han de ser estudiants de la UB —.
  • Relació de les persones que formen part dels òrgans de govern de l’associació o relació dels representants del grup d’estudiants, amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica i número de telèfon. En el cas del grup d’estudiants, la relació de representants ha d’estar signada per totes les persones que formen el grup.

Si l’entitat sol·licitant és una associació, a més de la documentació especificada a l’article anterior, ha d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

 • Còpia dels estatuts vigents, degudament registrats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Document que acredita la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o registre equivalent d’una altra comunitat autònoma o estatal, amb indicació del número de registre atorgat, si escau.
 • Certificat de composició de la junta directiva.
 • Domicili social i número d’identificació fiscal.

Una vegada presentada i revisada la documentació, s’assigna un número de registre a la nova associació.

Actualitza les dades

La inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB té una validesa d’un any natural. Les associacions o grups que vulguin continuar en actiu una vegada transcorregut aquest temps han de sol·licitar la renovació de la inscripció, mitjançant el formulari d’actualització de dades:

Al formulari, s'hi han d’indicar totes les modificacions de càrrecs, les altes i baixes de membres i qualsevol altra modificació que s’hagi produït.

Si una associació o grup no renova la inscripció anualment, no es considera associació o grup de la UB, tot i que les seves dades romanen a l’arxiu històric del Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB.

 

Demana subvencions

L'actual règim de subvencions contempla dos tipus diferents d'ajudes que no són excloents entre elles:

 • Subvencions per a activitats d'estudiants: bases i formulari.
  • Permanentment oberta amb tres períodes de resolució:
   • Primera quinzena de desembre
   • Primera quinzena de març
   • Primera quinzena de juny
  • Les activitats subvencionades s’han d’haver realitzat en el trimestre previ a la resolució.
 • Subvencions per a projectes de participació estudiantil:
  • Convocatòria per a projectes realitzats entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019: convocatòria i sol·licitud
  • Convocatòria per a projectes a realitzar entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020: convocatòria i sol·licitud