Efemeròpters

Un any més, aplicant la guia d’identificació dels Efemeròpters dels rius Llobregat i Besòs publicada pel grup F.E.M. (Pace et al., 2013) es van poder identificar a nivell d’espècie o grups d’espècies la major part de les nimfes d’efemeròpter. Els resultats de la identificació de totes les espècies d’efemeròpters identificats al 2018 i 2019 i punts de mostreig es mostren en detall a la

Efemeròpters identificats a nivell d’espècie, grup d’espècies, gènere o família i el nombre de mostrejos on s’han trobat durant la primavera i l’estiu de 2018 i 2019. La taula permet filtrar els camps escrivint al quadre de buscar (SEARCH).

FAMÍLIATaxó Collserola Foix Guilleries Montnegre Montseny StLlorenç noXPN Total
BAETIDAE                
  Baetis sp. 1 1   2 8 6 6 24
  Baetis catharus         2   2 4
  Baetis gr. alpinus         7   1 8
  Baetis gr. fuscatus     1   2 2   5
  Baetis gr. lutheri     3   1   1 5
  Baetis gr. muticus     1   11   3 15
  Baetis gr. pavidus   1   1 1 8 3 14
  Baetis gr. rhodani 6 1 3 5 16 10 14 55
  Centroptilum luteolum           1   1
  Cloeon sp.   1 1 1 1 3 1 8
  Cloeon gr. dipterum   2 2 1   7   12
  Cloeon gr. simile       1       1
  Procloeon bifidum             1 1
CAENIDAE                
  Caenis sp.   1     3 5 6 15
  Caenis beskidensis     1   3     4
  Caenis gr. macrura 6 1 4 2 2 9 7 31
EPHEMERELLIDAE                
  Serratella ignita     2 1 18 7 11 39
  Torleya major             2 2
EPHEMERIDAE                
  Ephemera danica     1   15   3 19
HEPTAGENIIDAE                
  Ecdyonurus gr. venosus     2 2 24   6 34
  Electrogena lateralis 3       4   1 8
  Epeorus sylvicola     1   17   2 20
  Rhithrogena semicolorata         2   2 4
LEPTOPHLEBIIDAE                
  Leptobhlebiidae (familia)     3   3     6
  Habroleptoides sp.         14   5 19
  Habrophlebia sp. 2     7 12 14 9 44
  Paraleptophlebia             1 1
  Thraulus bellus           1   1

Baetis gr. alpinus com a indicador de canvis ambientals

Com en anys anteriors, es continua amb el seguiment de l’espècie Baetis gr. alpinus que, al trobar-se només en aigües fredes i molt oxigenades de les parts altes de rius de muntanya, és una bona indicadora dels efectes del canvi global. Així, quan es van iniciar aquests estudis, es plantejava la següent hipòtesi: l’augment de temperatura ambiental que pronostiquen tots els models per als propers anys acabarà provocant també un augment de la temperatura de l’aigua dels rius i, en conseqüència, aquesta espècie acabarà modificant la seva distribució, situant-se cada cop en trams més freds de més altitud. En el cas de la serralada Prelitoral Catalana, on l’altitud màxima es troba al Montseny (al voltant dels 1600 metres sobre el nivell del mar), aquesta espècie podria acabar extingint-se per no poder trobar hàbitats aquàtics amb les característiques adequades. És a dir, en algun moment les temperatures dels rius podrien sobrepassar els valors que l’espècie tolera i, en canvi, afavorir a altres espècies del mateix gènere més resistents a temperatures més elevades. La distribució inicial d’aquesta espècie al Montseny parteix d’estudis previs, com la tesi doctoral de Mª Àngels Puig (1983) o l’estudi fet el 2007 sobre la distribució i la variabilitat genètica de la família Baetidae al Montseny publicat per Múrria et al. (2014). En aquests treballs, Baetis gr. alpinus era present en trams de capçalera de rius i torrents estudiats situats al voltant dels 1000 metres sobre el nivell del mar i, per tant, es va poder aproximar una àrea de distribució de l’espècie al PN del Montseny.

Des del 2013, any que s’inicia el projecte CARIMED, s’ha seguit estudiant tres d’aquests punts: Torrent de Riudeboix (B29), Torrent de Collpregon (Teb1) i Riu Tordera al pont de la Llavina (T00), tant a la primavera com a l’estiu. A la figura següent es mostren els resultats de la presència de B. gr. alpinus en cadascun d’aquests punts des del 2013 fins al 2019.

figura 8

Mapa de l’àrea de distribució (ombrejat en groc) de Baetis gr. alpinus segons l’estudi de Murria et al., 2014. Els marcadors en blau identifiquen els punts estudiats el 2007 on es va trobar l’espècie. Les gràfiques de barres mostren l’abundància (log+1) de B. gr. alpinus dels tres punts que s’han continuat estudiant amb el projecte CARIMED a la primavera (barra blava) i l’estiu (barra taronja) des del 2013 fins al 2019.

Aquí s’observa que, tot i que a l’any 2017, l’espècie no es va trobar en cap dels punts estudiants al Montseny, aquesta torna a reaparèixer a la primavera del 2018 als tres punts mostrejats. Sembla, doncs, que aquesta espècie, tal com es preveia a l’informe 2017, respon als anys més humits. No obstant, sembla que són també necessàries altres condicions ambientals ja què a l’estiu del 2018 no va ser observat enlloc, tot i que cap punt es va assecar. A més, un any després, amb els estudis de 2019, només s'ha tornat a trobar al Torrent de Riudeboix (B29) a la primavera.

Tot i que calen més anys i més esforç d’estudi per a veure la seva tendència i les conseqüències exactes que pot tenir l’augment de temperatura, i també els canvis en la freqüència i intensitat de la precipitació en l’àrea de distribució de Baetis gr. alpinus al massís del Montseny, per primer cop en aquests estudis (projecte CARIMED), s’ha trobat un possible efecte directe del canvi global en la comunitat d’organismes invertebrats aquàtics a la XPN de Barcelona. Ens els propers anys, s'espera poder millorar la informació actual de la distribució d’aquesta espècie al Montseny per poder arribar a conclusions més clares.