Riquesa total i per grups

A la taula següent es mostra el nombre de taxa que s’ha trobat als diferents Parcs Naturals a la primavera , a l’estiu i la total de 2015. Cal recordar que el nombre de taxa depèn sempre del nombre de mostres i per això al Foix o al Montnegre-Corredor sempre n’hi ha menys que a Sant Llorenç o el Montseny.

taula biodiversitat 2015

 

El nombre total de famílies de macroinvertebrats que s’han arribat a identificar arriba fins a 84 i un total de 170 taxa identificats (majoritàriament a gènere).

És al Montseny on es troben més quantitat de EPT tant a la primavera com a l’estiu (Efemeròpters, Plecòpters i Tricòpters) ja que són els insectes d’aquests ordres els que són especialment sensibles a la contaminació o les sals, i els que es desenvolupen molt millor en aigües fredes, de corrent ràpid i molt oxigenades, com les que ofereixen la major part de cursos fluvials del Montseny.

En canvi, s’observa que, tot i que al Parc de Sant Llorenç del Munt s’han mostrejat menys punts que al Montseny, és en aquest espai on s’han identificat un major nombre de OCH (Odonats, Coleòpters i Heteròpters), fins a 37 taxa, tots habitants més típics de les zones amb aigua més calmada i no tant freda, com les que se solen trobar a la Vall d’Horta, la riera de Mura, la capçalera del riu Ripoll i la resta de cursos d’aigua que flueixen per aquest Parc.

A la taula següent s’hi mostra el nombre de gèneres que s’han identificat de cadascuna de les famílies i quines són les famílies que més contribueixen a l’augment de la diversitat dins de cada grup o ordre.

 

Nombre de gèneres o subfamílies (marcat amb asterisc) per família a cada Parc Natural i en conjunt. S’indica amb groc la famílies de cada ordre d’insectes amb el número de gèneres més elevat que hem identificat a totes les conques estudiades. Les famílies indicades amb lletra de color gris són les que no s’han identificat fins a gènere.

  Montseny Guilleries Sant Llorenç Montnegre - El Corredor Collserola Foix Total
ANFÍPODES              
Gammaridae 1 1   1 1 1 1
CLADÒCERS              
Cladocera   1 1 1   1 1
CNIDÀRIS              
Hydridae     1 1     1
COLEÒPTERS              
Dryopidae 1   1       1
Dytiscidae 6 3 5 2     8
Elmidae 4 5 6 1 1   7
Gyrinidae       1     1
Haliplidae 1   2 1     2
Hydraenidae 2   1 2     2
Hydrophilidae 2 1 2 1     5
Scirtidae 3 1 1       3
COPÈPODES              
Copepoda 1 1 1 1 1   1
DÍPTERS              
Anthomyiidae 1   1       1
Athericidae 1           1
Blephariceridae 1     1     2
Ceratopogonidae 1 1 1 1 1   1
Chironomidae 6 6 5 6 9 6 11
Culicidae 1 1 1       1
Dixidae 2 1 1 2 1   2
Dolichopodidae 1 1   1     1
Empididae 1   1     1 1
Limoniidae   1   1     1
Psychodidae 1 1 1 1     1
Ptychopteridae 1           2
Rhagionidae 1 1         1
Sciomyzidae 1   1       1
Simuliidae 1 1 1 1 1 1 1
Stratiomyidae 1 1 1 1 1   1
Tabanidae 1 1     1   1
Thaumaleidae 1           1
Tipulidae 1 1 1 1 1   2
EFEMERÒPTERS              
Baetidae 2 4 2 2 1 1 4
Caenidae 1 1 1 1 1 1 1
Ephemerellidae 1 1 1 2     2
Ephemeridae 1 1         1
Heptageniidae 3 1   1     3
Leptophlebiidae 2 1 2 2     3
HETERÒPTERS              
Corixidae   1 1 1     1
Gerridae              
Hydrometridae 1   1 1     1
Nepidae     1 1     1
Notonectidae 1   1 1     1
Veliidae 3   2       3
HIDRÀCARS              
Hydracarina 1 1 1 1 1   1
HIRUDÍNIDS              
Erpobdellidae 2   1 1   1 2
Glossiphoniidae 1         1 2
MEGALOPTERS              
Sialidae 1           1
MOL·LUSCS              
Ancylidae 1 1 1 1 1   1
Hydrobiidae 2 1 1   1 1 2
Lymnaeidae   1 1 1     2
Physidae   1 1     1 2
Planorbidae     1   1   1
Sphaeriidae 1   1       1
NEUROPTERS              
Osmylidae 1           1
ODONATS              
Aeshnidae 1   2   1   2
Calopterygidae 2 2 2 1 2 1 2
Coenagrionidae 1   3 1     4
Cordulegasteridae 1     1 1   1
Gomphidae 1 2 2       2
Lestidae 2   1 1     2
Libellulidae 1 1 2 1 1   2
Platycnemididae   1         1
OLIGOQUETS              
Oligochaeta 1 1 1 1 1 1 1
OSTRÀCODES              
Ostracoda 1 1 1 1 1   1
PLECÒPTERS              
Chloroperlidae 2     1     2
Leuctridae 1 1   1     1
Nemouridae 3 1 1 1     3
Perlidae 1           1
Perlodidae 1     1     1
TRICLÀRIDES              
Dugesiidae 1 1 1 1     1
Planariidae 1           1
TRICÒPTERS              
Glossosomatidae 1           1
Goeridae   1         1
Hydropsychidae 1 1 1 1   1 1
Hydroptilidae   1 1       1
Lepidostomatidae 2           2
Leptoceridae 3 1 1 1     3
Limnephilidae 4   1       5
Odontoceridae 1           1
Philopotamidae 2           2
Polycentropodidae 3 3 1       4
Psychomyiidae 2 2 2 1     4
Rhyacophilidae 1 1         1
Sericostomatidae 1 1         1