Efemeròpters

Un any més, aplicant la guia d’identificació dels Efemeròpters dels rius Llobregat i Besòs publicada pel grup F.E.M. (Pace et al., 2013) es van poder identificar la major part de les nimfes d’efemeròpter fins a nivell d’espècie o grups d’espècies, en els casos d’espècies que són indistingibles com a larves (les espècies es defineixen amb els adults o per tècniques moleculars i de vegades varies espècies tenen larves molt similars morfològicament que no es poden distingir entre elles, el que se’n diu espècies críptiques).
Els resultats que es van obtenir es presenten a la taula següent on es veu com hi ha certes espècies d’efemeròpter que són exclusives de certs Parcs Naturals a causa de les seva tolerància a certes característiques ambientals. Per exemple, Baetis gr. alpinus és un bon indicador per comprovar si els efectes del canvi global estan afectant els nostres ecosistemes aquàtics ja és troba només a les aigües fredes i molt oxigenades de les parts altes dels rius. Així, és un efemeròpter que es pot trobar en molts rius del Pirineu i altres zones muntanyoses catalanes, però a la serralada prelitoral de Barcelona només viu als rius i torrents del Montseny. El 2016, només es va identificar al punt més alt i fred de tot el massís, al torrent de Coll Pregon (Teb1), i que forma part de la capçalera de la Riera Major. En anys anteriors s’havia trobat en altres punts de mostreig de capçalera com el torrent de Riudeboix (B29) o la capçalera de la Tordera (T00) i, per tant, sembla que l’àrea de distribució de l’espècie està disminuint.
Caldrà seguir controlant aquesta espècie indicadora per veure si l’augment de temperatura global ja està afectant directament les comunitats aquàtiques de la XPN de Barcelona o si per contra, aquest fet és puntual de l’any 2016, un any càlid segons les agències meteorològiques i també pel Servei Meteorològic de Catalunya (nota de premsa - resum any 2016).

 

Efemeròpters identificats a nivell d’espècie i el nombre de mostrejos on s’han trobat.

Família

espècie

Montseny

St. Llorenç

Montnegre

Collserola

Guilleries

Foix

fora de la XPN

Total general

Baetidae

Baetis gr. alpinus

1

 

   

1

Baetis gr. fuscatus

1

1

 

1

   

3

Baetis gr. muticus

5

1

 

   

6

Baetis gr. pavidus

1

 

1

2

 

4

Baetis gr. rhodani

12

3

3

2

2

 

3

25

Baetis sp.

1

 

   

1

Cloeon gr. dipterum

7

1

1

 

9

Cloeon gr. simile

 

 

1

1

Caenidae

Caenis beskidensis

2

 

   

2

Caenis gr. macrura

6

 

2

2

3

13

Caenis sp.

1

1

   

2

Ephemerellidae

Serratella ignita

6

1

 

1

 

2

10

Serratella sp.

2

1

 

   

3

Torleya major

1

 

   

1

Ephemeridae

Ephemera danica

7

 

1

   

8

Heptageniidae

Ecdyonurus gr. venosus

2

 

   

2

Ecdyonurus sp.

10

1

 

1

   

12

Electrogena lateralis

1

 

 

1

2

Epeorus alpicola

1

 

   

1

Epeorus sylvicola

7

 

   

7

Leptophlebiidae

Habroleptoides sp.

9

 

   

9

Habrophlebia sp.

7

5

2

 

1

 

2

17

Paraleptophlebia sp.

1

 

   

1

Thraulus bellus

1

 

   

1