Riquesa total i per grups

A la taula següent es mostra el nombre de taxa que s’ha trobat als diferents Parcs a la primavera, a l’estiu i la total, en aquest cas, tenint en compte el màxim nivell d’identificació al que s’ha arribat (majoritàriament a gènere i fins a nivell d’espècie en certs grups com els Efemeròpters). Cal recordar que el nombre de taxa depèn sempre del nombre de mostres i per això al Foix o al Montnegre-Corredor sempre n’hi ha menys que a Sant Llorenç o el Montseny.

Riquesa de taxons estacional i anual per a cada Parc Natural i valors globals. Es detallen també el nombre de gèneres dels ordres dels Efemeròpters, Plecòpters i Tricòpters (EPT) i dels Odonats, Colèopters i Heteròpters (OCH).

taula riquesa


El nombre total de famílies de macroinvertebrats que s’han trobat en els rius i rieres estudiats el 2017 arriba fins a 97 i un total de 228 taxa identificats.

És al Montseny on es troben més quantitat de EPT tant a la primavera com a l’estiu (Efemeròpters, Plecòpters i Tricòpters) ja que són els insectes d’aquests ordres els que són especialment sensibles a la contaminació o les sals, i els que es desenvolupen molt millor en aigües fredes, de corrent ràpid i molt oxigenades, com les que ofereixen la major part de cursos fluvials del Montseny. En canvi, pel que fa als OCH (Odonats, Coleòpters i Heteròpters), se’n troben més al Parc de Sant Llorenç del Munt, tot i que s’hi estudien menys punts, i s’ha arribat a identificar fins a 37 gèneres diferents, tots habitants típics de les zones amb aigua més calmada i no tant freda, com les que se solen trobar a la Vall d’Horta, la riera de Mura, la capçalera del riu Ripoll i la resta de cursos d’aigua que flueixen per aquest Parc.

A la següent taula s’hi mostra el nombre de gèneres que es van identificar de cadascuna de les famílies i quines són les famílies que més contribueixen a l’augment de la diversitat dins de cada grup o ordre.

Nombre de gèneres per família a cada Parc Natural, als punts de referència fora de la XPN i en conjunt. S’indica amb groc la família de cada ordre d’insectes de la que es va trobar un major nombre total de generes diferents. Els grups, ordres o famílies indicades amb lletra de color gris són les que no es va ser possible identificar tots els exemplars trobats fins a gènere. S’indica amb un asterisc (*) els dípters que s’han identificat majoritàriament a nivell de subfamília.  Collserola Foix Guilleries  Montnegre Montseny St. Llorenç  fora de la XPN TOTAL
ANFÍPODES                
Gammaridae 1   1 1 1 1 1 1
CLADÒCERS                
Cladocera     1   1 1 1  
CNIDÀRIS                
Hydridae           1   1
COLEÒPTERS                
Dryopidae       1 1 1 1 1
Dytiscidae     1 5 2 7 1 7
Elmidae 1   3 2 4 3 6 7
Gyrinidae 1   1   1 1 2 2
Haliplidae       1   2 1 2
Helophoridae             1 1
Hydraenidae 3   1   1 1 1 3
Hydrophilidae 1   1 2   2 1 3
Notoridae           1   1
Scirtidae 1       3   3 3
COPÈPODES                
Copepoda 1 1 1 1 1 1 1  
DECAPODES                
Cambaridae     1       1 1
DÍPTERS                
Anthomyiidae   1 1   1 1 1  
Athericidae         3 1 1 3
Blephariceridae         1     1
Ceratopogonidae* 1   1 1 1 1 1  
Chironomidae* 3 1 4 2 5 4 5 5
Culicidae* 1     1   1 1  
Dixidae 2     1 2 2 2 2
Dolichopodidae     1 1 1 1 1  
Empididae*     1 1 3 2 2 6
Ephydridae         1   1  
Limoniidae 1   2 1 2 1 2 4
Psychodidae 3   1 2 3 1 4 3
Rhagionidae         1   1  
Scatophagidae 1              
Simuliidae 1 1 1 1 1 1 1  
Stratiomyidae 2       1 1 2 1
Tabanidae 1 1 1   2 1 2 1
Tabanidae           1    
Thaumaleidae         1     1
Tipulidae   1 1 2 4 2 2 2
EFEMERÒPTERS                
Baetidae 1 2 2 1 3 3 4 4
Caenidae 1 1 1 1 1 1 1 1
Ephemerellidae     1 2 1 1 2 3
Ephemeridae     1   1   1 1
Heptageniidae     1 1 5   5 4
Leptophlebiidae 1   2 1 3 3 4 4
HETERÒPTERS                
Aphelocheiridae             1 1
Corixidae     1     2   1
Gerridae 1   1   2 1 1 1
Hydrometridae 1   1 1 1 1 1 1
Mesoveliidae             1  
Nepidae           1   1
Notonectidae     1 1 1 1 1 1
Pleidae           1   1
Veliidae 1     1 1 1 2 1
HIDRÀCARS                
Hydracarina 1   1 1 1 1 1  
HIRUDÍNIDS                
Erpobdellidae 1 1   1 1   2 1
Glossiphoniidae   2   1 2 1   2
ISÒPODES                
Asellidae         1     1
MEGALÒPTERS                
Sialidae         1 1 1 1
MOL·LUSCS                
Ancylidae 1 1 1 1 1 1 1 1
Hydrobiidae 1 1 1 1 2 2 1 1
Hydrobiidae             1  
Lymnaeidae 1   1     2 2 2
Physidae   1 2 1 2 3 3 4
Planorbidae   1     1 2 1 2
Sphaeriidae 1   1 1 1 1 1 1
Succineidae             1 1
Viviparidae             1  
NEURÒPTERS                
Osmylidae         1     1
ODONATS                
Aeshnidae 1   1   2 3 1 2
Calopterygidae 1       1   1 1
Coenagrionidae 1 1     1 3 2 2
Cordulegasteridae 1       1 1 1 1
Gomphidae 1   1   2 1 2 2
Lestidae   1 1 1 1 2 2 2
Libellulidae       3   4   4
Platycnemididae     1         1
OLIGOQUETS                
Oligochaeta 1 1 1 1 1 1 1  
OSTRÀCODES                
Ostracoda 1 1 1 1 1 1 1  
PLECÒPTERS                
Chloroperlidae       2 1   2 2
Leuctridae     1 1 1   1 1
Nemouridae         2 1 4 3
Perlidae         1   2 2
Perlodidae 1     1 1   2 1
TRICLÀRIDES                
Dugesiidae         1     1
Planariidae         1     1
TRICÒPTERS                
Brachycentridae             1 1
Glossosomatidae 1       2   2 3
Goeridae         1     1
Hydropsychidae 1 1 1   1 2 1 1
Hydroptilidae     1 1 1 2 2 2
Lepidostomatidae       2     2
Leptoceridae     1   3 1 1 3
Limnephilidae       1 4 2 5 6
Odontoceridae         1   1 1
Philopotamidae 1   1 1 2   3 3
Polycentropodidae   1   4 2 1 3
Psychomyiidae     2   1 1 3 3
Rhyacophilidae     1   1   1 1
Sericostomatidae 1       1   1 1