Efectes canvi global

L’any 2016 es presentava a les IX Trobada d’Estudiosos del Montseny un treball (Fortuño et al. en premsa) en el que es van realitzar una sèrie d’anàlisis estadístics amb les dades de 2012 fins 2016 de dues capçaleres del Montseny, el Torrent de Coll Pregon (Teb1) i el Torrent de Riudeboix (B29). L’objectiu era observar si els efectes dels canvi global estan afectant la comunitat de macroinvertebrats d’aquest espai protegit de la XPN. Per fer-ho, es varen comparar les comunitats d’aquests dos torrents, un orientat a la cara sud i amb una hidrologia més temporal (B29) i l’altre orientat a la cara nord i amb una hidrologia més permanent (Teb1), i també entre els mostrejos de primavera i d’estiu.

Entre altres, es presentava un anàlisi d’escalat multidimensional no paramètric (NMDS) usant la matriu de dissimilaritat de Bray Curtis de les abundàncies de taxa (majoritàriament identificats fins a nivell de gènere) transformades logarítmicament (log x+1). Es va concloure que hi havia diferències significatives tant entre els dos torrents com entre les èpoques de mostreig ja que l'anàlisi PERMANOVA va confirmar que la localitat va influir significativament en la composició de les comunitats de macroinvertebrats (pseudo-F = 4.31, p = 0.001), així com l'època de l'any (pseudo-F = 2.35, p = 0.011).

En el present informe, ja amb les dades de 2017, s’ha repetit aquesta anàlisi amb les dades de 2012 a 2017 (veure figura següent) per veure si la composició de les comunitats de macroinvertebrats seguia mostrant una diferenciació clara entre punts de mostreig i entre les èpoques (primavera i estiu) i si s’observava algun canvi respecte els resultats del treball de 2016. L’interès de realitzar aquesta anàlisi rau en què degut a l’augment de temperatura i la irregularitat de precipitacions que pronostica el canvi global, les diferències entre el B29 i el Teb1 podrien ser cada cop menys evidents fent que les comunitats del Teb1 s’assemblessin més a les típiques de punts amb temperatures més elevades i major variabilitat hidrològica com el B29. És a dir, que al gràfic NMDS, els punts que representen la composició de la comunitat de cadascun dels mostrejos del Teb1 vagin desplaçant-se cap a l’esquerra i acabin semblant-se als del B29. La Figura 9 però no confirma aquesta hipòtesis i mostra que les mostres de 2017 del Teb1 s’assemblen més a les del altres anys del mateix punt que no a les del B29. Així doncs, el Torrent de Collpregon, a la vessant nord del Montseny, continua tenint una comunitat d’invertebrats aquàtics diferent de la que es troba a la vessant sud de la muntanya, al Torrent de Riudeboix.

L’únic canvi important observat el 2017 és que el B29 es va trobar sec a l’estiu, per primer cop des de 2007 i, per tant, tota la comunitat de macroinvertebrats aquàtics havia desaparegut. En anys futurs es veurà si aquest torrent de capçalera s’asseca cada cop més sovint o si ho continua fent només en períodes excepcionalment secs.

 NMDSMontseny2017
Resultats de l’anàlisi NMDS realitzat amb la matriu de dissimilaritat de Bray Curtis de les abundàncies de taxa de macroinvertebrats transformades logarítmicament (log x+1).