Efemeròpters

Un any més, aplicant la guia d’identificació dels Efemeròpters dels rius Llobregat i Besòs publicada pel grup F.E.M. (Pace et al., 2013) es van poder identificar a nivell d’espècie o grups d’espècies la major part de les nimfes d’efemeròpter.

Els resultats varen servir per fer el seguiment de l’espècie Baetis gr. alpinus que, al trobar-se només en aigües fredes i molt oxigenades de les parts altes de rius de muntanya, és una bona indicadora dels efectes del canvi global. Així, quan es van iniciar aquests estudis, es plantejava la hipòtesi de què l’augment de temperatura ambiental que pronostiquen tots els models per als propers anys acabarà provocant també un augment de la temperatura de l’aigua dels rius i, en conseqüència, aquesta espècie acabarà modificant la seva distribució, situant-se cada cop en trams més freds de més altitud. En el cas de la serralada Prelitoral Catalana, on l’altitud màxima es troba al Montseny (al voltant dels 1600 metres sobre el nivell del mar), aquesta espècie podria acabar extingint-se per no poder trobar hàbitats aquàtics amb les característiques adequades ja que en algun moment les temperatures dels rius podrien sobrepassar els valors que l’espècie tolera i afavorir a altres espècies del mateix gènere més resistents a temperatures més elevades.

La distribució inicial d’aquesta espècie al Montseny parteix d’estudis previs, com la tesi doctoral de Mª Àngels Puig (1983) o l’estudi fet el 2007 sobre la distribució i la variabilitat genètica de la família Baetidae al Montseny publicat per Múrria et al. el 2014. En aquests treballs, Baetis gr. alpinus era present en trams de capçalera de rius i torrents estudiats situats al voltant dels 1000 metres sobre el nivell del mar i, per tant, es va poder aproximar una àrea de distribució de l’espècie al PN del Montseny, tal i com mostra la figura següent:

Des de 2013, any que s’inicia el projecte CARIMED, s’ha seguit estudiant tres d’aquests punts: Torrent de Riudeboix (B29), Torrent de Collpregon (Teb1) i Riu Tordera al pont de la Llavina (T00), a la primavera i l’estiu. A la Figura 8 es mostren els resultats de la presència de B. gr. alpinus a cadascun d’ells.

 BalpinusMontseny

Mapa de l’àrea de distribució (ombrejat en groc) de Baetis gr. alpinus segons l’estudi de Murria et al., 2014. Els marcadors en blau identifiquen els punts estudiats el 2007 on es va trobar l’espècie. Les gràfiques de barres mostren l’abundància (log+1) de B. gr. alpinus dels tres punts que s’han continuat estudiant amb el projecte CARIMED a la primavera (barra blava) i l’estiu (barra taronja) des de 2013 fins 2017.

Segons aquests resultats, l’espècie va desaparèixer del Riu Tordera al pont de la Llavina (T00) a partir de la primavera del 2013, del Torrent de Riudeboix (B29) a partir de la primavera del 2015 i del Torrent de Collpregon (Teb1) a partir de la primavera del 2016. Tenint en compte que el Torrent de Collpregon és la localitat situada a més altitud de totes les mostrejades i, per tant, la més freda, la hipòtesis de què la distribució d’aquesta espècie cada cop estaria més confinada a localitats a més altitud i fredes. A més a més, les dades de l’any 2017 (veure taula següent) indiquen que l’espècie no s’ha trobat en cap dels punts estudiants al Montseny. Sembla doncs, que B. gr. alpinus és una bona indicadora dels canvis en les condicions climàtiques i que l’efecte de l’augment de temperatura, sumat als canvis en la freqüència i intensitat de la precipitació i el conseqüents efectes en el règim de cabal dels rius està tenint un efecte directe sobre l’àrea de distribució d’aquesta espècie al massís del Montseny. Ja amb les dades de l’any 2017 (veure taula següent) es confirma la hipòtesi inicial ja que no s’ha trobat en cap dels punts estudiats al Montseny i per tant, tot fa suposar que l’efecte de l’augment de temperatura, sumat als canvis en la freqüència i intensitat de la precipitació i el conseqüents efectes en els cabals circulants dels rius i torrents està tenint un efecte directe en l’àrea de distribució de Baetis gr. alpinus al massís del Montseny.

Amb tot, i per primer cop en aquests estudis (projecte CARIMED), s’ha trobat un possible efecte directe del canvi global en la comunitat d’organismes invertebrats aquàtics a la XPN de Barcelona. Tot i això, no es pot assegurar que aquesta espècie s’hagi extingit del Montseny ja que no s’estudien amb aquest detall tots els cursos d’aigua que hi ha. Potser encara es pot trobar en els pocs rius i torrents de més altitud i per saber-ho del cert caldria fer un estudi més exhaustiu de tots els cursos d’aigua de capçalera al voltant del Turó de l’Home i el Matagalls. A més, caldrà seguir veient si en propers anys, potser més humits i freds que 2017 i 2016, aquesta espècie torna a trobar les condicions ambientals adequades i es pot tornar a recollir i identificar en aquestes capçaleres del Montseny.

Per contra, aquesta espècie encara es continua trobant, com sol ser habitual, a les capçaleres del Llobregat (L56) i la part mitja de la Riera de Merlès (L61), així que sembla que aquests retrocés només estaria afectant la zona prelitoral.

La resta d’espècies d’efemeròpters identificats són les habituals i es mostren en detall a la taula següent:

Efemeròpters identificats a nivell d’espècie, grup d’espècies, gènere o família i el nombre de mostrejos on s’han trobat.

 

 

Montseny

St. Llorenç

Montnegre

Collserola

Guilleries

Foix

fora de la XPN

Total general

Baetidae (fins a família)

           

8

8

Baetis lutheri

       

1

 

2

3

Baetis catharus

           

1

1

Baetis gr. alpinus

           

2

2

Baetis gr. buceratus

           

1

1

Baetis gr. fuscatus

1

2

   

1

 

1

5

Baetis gr. muticus

2

 

1

       

3

Baetis gr. pavidus

2

3

1

   

1

1

8

Baetis gr. rhodani

12

5

2

3

2

 

8

32

Baetis sp.

 

1

2

       

3

Cloeon gr. dipterum

1

5

         

6

Cloeon gr. simile

 

1

   

2

 

1

4

Cloeon sp.

         

1

1

2

Centroptilum luteolum

           

1

1

Procloeon sp.

 

1

         

1

Caenidae

           

3

3

Caenis beskidensis

2

           

2

Caenis gr. luctuosa

1

           

1

Caenis gr. macrura

2

6

1

2

2

 

6

19

Caenis sp.

2

1

 

2

   

1

6

Ephemerellidae

           

2

2

Serratella ignita

9

3

2

 

1

 

5

20

Torleya major

           

2

2

Ephemerella sp.

   

1

       

1

Ephemeridae

           

1

1

Ephemera danica

8

     

1

 

1

10

Heptageniidae

1

     

1

 

3

4

Ecdyonurus gr. venosus

2

         

2

4

Ecdyonurus sp.

11

 

1

 

1

 

1

14

Electrogena lateralis

1

         

1

2

Epeorus alpicola

1

           

1

Epeorus sylvicola

7

         

1

8

Epeorus sp.

2

           

2

Rhithrogena semicolorata

1

         

1

2

Leptophlebiidae

1

3

 

2

1

 

6

13

Habroleptoides sp.

8

         

2

10

Habrophlebia sp.

6

4

2

 

1

 

5

18

Thraulus bellus

 

3

         

3

Paraleptophlebia sp.

           

1

1