QBR

 Símbol

QBR

Interpretació

puntBlau

> 90

Qualitat molt bona
Bosc de ribera sense alteracions, estat natural

puntVerd 75-90 Qualitat bona
Bosc lleugerament pertorbat
puntGroc

55-70

Qualitat mediocre
Inici d’alteració important

puntTaronja 30-50 Mala qualitat
Alteració forta
puntVermell < 25

Qualitat pèssima
Degradació extrema

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Dintre de la Xarxa de Parcs Naturals, el bosc de ribera dels trams d’estudi són majoritàriament de bona i molt bona qualitat, tot i que en certs casos s’hi detecta, un any més, certes deficiències. Parlem, sobretot, del riu Ripoll a les Arenes (B22) on hi trobem una vegetació de ribera amb alteracions, poca diversitat d’espècies i una connectivitat amb l’ecosistema adjacent limitada. També observem un bosc de ribera no del tot natural a la riera de Mura (L45), la riera de Vallcàrquera (B35), el torrent de Vallfornés (B08a), el Torrent de la Salamandra (SC19), la riera de Pineda (Pi01) o al punt de riu d’Arenes (B07). De niy, es pot parlar molt positivament del punt de la riera de Fuirosos (T30) que sempre havia presentat una qualitat del bosc de ribera moderada i ja des de l’any 2014, s’ha vist com ha anat millorant fins situar-se en aquesta bona qualitat. Això és degut a que en aquest tram de la riera s’ha dut a terme un projecte de restauració fluvial amb el que es van eliminar espècies exòtiques, es van corregir alteracions del canal fluvial i es van plantar arbres i arbustos de autòctons. Aquest projecte va enllestir-se fa pocs anys i des del 2014 ja es pot dir que ha començat a tenir un efecte positiu sobre l’ecosistema fluvial. I finalment, dels trams estudiats a dintre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, un any més, el punt de la part baixa de Foix (F52), té una qualitat baixa de la seva zona ripària i és que en aquesta zona, el bosc de ribera és quasi inexistent i hi ha molta canya de Sant Joan (Arundo donax).

A la resta de rius i rieres de la Província de Barcelona, el que més destaca és la varietat de rangs de la qualitat del bosc de ribera que s’han obtingut i que la majoria de trams es troben en els rangs inferiors de qualitat. Així, es pot dir, que el bosc de ribera és clarament deficient a tots els rius de la plana del Vallès, la Plana de Vic, la part mitja i baixa de la Tordera, a tot l’eix del Llobregat, el Cardener i l’Anoia, menys a les parts més altes de la conca, i també a la major part de trams del Foix i els seus afluents.

Un any més, la qualitat del bosc de ribera serà la que causarà que no es compleixin les normatives europees en molts dels rius de la Província, tot i els bons resultats obtinguts amb la fauna bioindicadora de la qualitat de l’aigua.