ECOSTRIMED

 Símbol

ECOSTRIMED

Estat Ecològic

puntBlau

1

Molt bo

puntVerd 2 Bo
puntGroc

3

Moderat

puntTaronja 4 Dolent
puntVermell 5

Pèssim

puntNegre -

Sense dades

Un cop s’integra la informació de la qualitat biològica de l’aigua i del bosc de ribera es passa a parlar de l’estat ecològic, una visió més global de quin estat de salut té tot l’ecosistema fluvial en un tram determinat.

Segons les dades de primavera de 2018, a la resta de rius de la província de Barcelona fora de XPN, l’estat ecològic resultant només queda en molt bon i bon estat (color blau i verd) en 13 punts, que seria el nivell mínim a assolir segons la normativa europea sobre l’estat dels ecosistemes aquàtics, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Per tant, la resta de punts no compleixen amb la DMA. En concret, trobem 14 punts amb un estat ecològic moderat, 8 amb un estat dolent i 4 punts amb un estat ecològic pèssim.  I és degut, sobretot, a que el bosc de ribera presenta qualitats baixes segons l’índex QBR. A la primavera del 2019, la tendència és molt semblant, excepte al punt del Foix a Can Vila (F20) que passa a tenir un molt bon estat ecològic. Per tant, i en general, si es pretén que els rius i rieres de la Província de Barcelona, i no només els que estan inclosos a la XPN, arribin a complir amb aquesta Directiva, caldrà invertir esforços en mantenir la qualitat de l’aigua i, sobretot, en la millora dels entorns dels rius i els seus boscos de ribera.

Pel que fa als rius i torrents de dins la XPN, torna a ser el punt del Foix (F52) el que té el pitjor estat ja que tant la qualitat de l’aigua com el bosc de ribera es troben alterats. Al PN de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Collserola, el Montseny, a les Guilleries-Savassona i al Montnegre - El Corredor, tots els punts han obtingut un estat ecològic bo o molt bo, tant a la primavera com a l’estiu, menys en alguns punts concrets, on s’ha observat un estat ecològic moderat, com el riu d’Arenes (B07) a la primavera 2018 i 2019, la riera de Pineda (Pi01) a l’estiu del 2018 i la riera de Vallvidrera (VV6) a la primavera i estiu del 2019.