Nitrits

 Símbol

Concentració de nitrit

(mg N-NO2-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Amb els anàlisis de la concentració de nitrits a l’aigua dels rius, es pot dir que al Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, Montseny, Guilleries – Savassona, Montnegre-Corredor o Collserola no s’ha detectat cap punt on la concentració de nitrogen de nitrits pugui comportar un risc de toxicitat. No podem dir el mateix de la part baixa del Foix (F52) on, com es veu al mapa, s’hi ha detectat una concentració de nitrits superior a 0,1 mg/l, cosa que fa causarà que molts organismes aquàtics no puguin ser presents en aquest tram de riu. I és que el Foix és clarament el riu que té més pressió demogràfica, agrícola i industrial i, a la vegada, el que té menys capacitat de dilució i així queda registrat amb l’anàlisi d’aquest compost nitrogenat. Així, es veu com tots els punts d’aquesta conca tenen una certa càrrega de nitrogen de nitrits i majoritàriament superen els 0,1 mg N-NO2/l. El Llobregat, el Besòs, el Ter i la Tordera també tenien uns valors de nitrits moderats o alts a tots els seus punts menys a les capçaleres.