Nitrats

 Símbol

Concentració de nitrats

(mg N-NO3-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

A la majoria de punts estudiats dels rius de la Província de Barcelona la concentració de nitrats es trobava en el rang baix en el que es considera que no hi ha risc de produir episodis d’eutrofització. Aquesta situació canvia quan es parla de la conca del Foix, on la majoria de valors mesurats superava el llindar del 0,67 mg/l N-NO3-/l. i el mateix passa a tot el riu Anoia, la part baixa del Llobregat i del Besòs i també a tots els llocs estudiats a la conca del Ter que queden propers a les zones de Vic i Manlleu.

Cal incidir en el fet que en alguns dels punts de mostreig de dintre de la XPN s’hi van mesurar concentracions de nitrats mitjanament elevades, eren les dues rieres Collserola (VV6 i Sc01), el riu Ripoll a les Arenes (B22) i el punt de la cua de l’embassament de Foix (F52), localitat on, de nou, s’hi va mesurar la concentració més elevada de tota la província.