Toxicitat

Risc de toxicitat

Si tenim en compte els dos compostos nitrogenats que poden suposar un risc de toxicitat pels organismes aquàtics i, que són l'amoni i els nitrits, podem dir que, a trets generals, durant l’any 2018 es va observar un alt risc de toxicitat en punts de la conca del Foix i, en especial, al punt de la riera de Llitrà (F01a). També en punts de la conca del Besòs, més concretament als rius Mogent (B04), Besòs (B01), Congost (B15a) i riu Sec (B34). 

A continuació es dóna més detall de cadascuna de les variables.


Amoni:

 Símbol

Concentració Amoni

Interpretació

  (mg N-NH4+/l)  
puntBlau

< 0.1

Aigües netes. Sense risc de toxicitat per als organismes.

puntVerd 0,1 - 0,4 Aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència.
puntGroc

0,5 - 0,9

Aigües amb risc de toxicitat si el pH és alt.

puntTaronja 1-4 Aigües que comporten un risc de toxicitat elevat per a moltes espècies, sobretot a pH > 8.
puntVermell > 4

Aigües amb un grau de toxicitat agut per als organismes.

puntNegre -

Sense dades

Pel que fa a les dades de la primavera del 2018, es va observar una molt alta concentració d’amoni al punt del riu Besòs (B03) a Martorelles, amb un valor de 6.92 mg N-NH4+/l. A la primavera de 2019 torna a ser alta en aquest punt, juntament amb altres punts de la part baixa del Foix i Besòs. Per altra banda, s’ha mesurat una alta concentració d’amoni  durant el 2018 a diversos punts de la conca del Foix, en especial als punts de la riera de Llitrà (F01a), així com en diversos punts de la conca del Besòs (riu Mogent (B04), Besòs (B01), Congost (B15a i B15) i riu Sec (B34)). Si bé a la primavera del 2019 les concentracions d’amoni disminueixen en alguns punts, al Congost es torna a registrar concentracions altes d’amoni. A més, respecte a 2018, augmenten molt als punts de la part alta i mitja del riu Anoia (L82 i L77). En alguns punts concrets del Ter també augmenta el risc de toxicitat, com és el cas del riu Sorreig (Te08). Pel que fa a la resta de punts les concentracions d’amoni són baixes, tant a la primavera com a l’estiu (veure taula de resultats Fisicoquímics).

De forma semblant a tots els punts de la XPN les concentracions d’amoni són baixes, excepte al Foix (F52) on tant al 2018, i especialment al 2019 els valors són molt alts i per tant aquestes aigües presenten un alt risc de toxicitat per la biota que hi viu.


Nitrits:

 Símbol

Concentració Nitrits

Interpretació

 

(mg N-NO2-/l)

 
puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.

puntNegre -

Sense dades

Els nitrits són una forma nitrogenada molt tòxica per la majoria d’organismes aquàtics i solen ser un bon indicador d’abocaments propers d’aigües residuals.

Pel que fa a les dades de primavera de 2018 i 2019, es va detectar una alta concentració de nitrits a la conca del Foix, punts de la riera de Llitrà, els rius Mogent, Congost, Sec i en general la part baixa de la conca del Besòs. Hi ha un increment de nombre de punts amb concentracions moderades de nitrits al 2019 respecte al 2018 i, en general, prevaleix la concentració baixa, especialment al 2018.

Els punts de mostreig dins de la XPN en general no tenen altes concentracions de nitrits al 2018 mentre que si que es registra un lleuger augment al 2019. No obstant això, si les concentracions no superen els 0.02 mg N-NO2/l, com els casos de Teb1, Teb2, T00, B07 i L45, no indiquen necessàriament que hi hagin abocaments propers. En el cas del F52 al Foix, els valors sí que indiquen primer, un risc de toxicitat alt i segon, que el seu origen és de lalta proporció d’aigua residual que circula per aquest riu.