Estat Aquàtic (AS)

El 2015, per primer cop en aquests estudis, s’introdueix el concepte estat aquàtic, que es pot definir amb les dades del cabal i l’observació directa del tram d’estudi.

 Símbol

Estat Aquàtic
puntHyperheic

Hyperheic

puntEurheic Eurheic
puntOligorheic

Oligorheic

puntArheic Arheic
puntHyporheic Hyporheic
puntEdaphic Edaphic

A la primavera, la major part d punts estudiats presentaven un estat aquàtic Eurheic i Oligorheic i per tant, els índexs biològics usats en aquest estudi (IBMWP, ECOSTRIMED) seran totalment vàlids i proporcionaran una correcta informació sobre el seu estat ecològic real. En canvi, a la Riera de la Vall d’Horta (R9b) i la part mitja de Foix (F31a), com s’ha trobat en un estat Arheic (basses desconnectades) la informació sobre l’estat ecològic que proporciona la metodologia i els índexs emprats s’ha d’interpretar amb cura. Als punts on l’estat aquàtic era Hyporheic, és dir, que estaven secs, els protocols d’estat ecològic no es poden aplicar i només es pot tenir informació sobre el seu bosc de ribera amb l’índex QBR.

A l’estiu, els punts amb un estat aquàtic Eurheic i Oligorheic foren només 10 dels 18 llocs estudiats. La resta de llocs es van trobar en estat Hyporheic i no es van poder mostrejar i la riera de Mura que es va trobar en estat Arheic i per tant, els índexs biològics poden donar una visió subestimada del seu estat ecològic.