IHF

 Símbol

valor de l'IHF

Interpretació

puntBlau

> 60

Hàbitat ben constituït. Excel·lent per al desenvolupament de les comunitats de macroinvertebrats. S'hi poden aplicar índexs biològics sense restriccions.

puntGroc

60 - 40

Hàbitat que pot suportar una bona comunitat macroinvertebrada però en la qual, per causes naturals (per exemple, riuades) o antròpiques, alguns elements no estan ben representats. Els índexs biològics no haurien de ser baixos, però no es descarta algun efecte en ells.

puntVermell < 40

Hàbitat empobrit. Possibilitat d'obtenir valors baixos dels índexs biològics per problemes amb l'hàbitat i no pas amb la qualitat de l'aigua. La interpretació de les dades biològiques s'ha de fer amb precaució.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Abans de fer una valoració de la qualitat biològica de l’aigua del riu, s’ha de fer una anàlisi de la capacitat del seu hàbitat fluvial per sustentar una comunitat prou diversa de macroinvertebrats, ja que si el tram d’estudi té poca diversitat d’hàbitats, els índexs biològics podrien subestimar la qualitat de l’aigua.

Al mapa es veu com en cap dels trams dintre de l'àrea de la Xarxa de Parcs Naturals s’hi ha determinat una puntuació de l’IHF inferior a 40, el llindar on es consideraria que l’hàbitat està molt empobrit. En canvi sí que es detecta que en alguns punts de mostreig presenten algunes limitacions d’hàbitat, algunes degudes a causa de que el baix cabal ha fet desaparèixer alguns elements que valora aquest índex, com són les zones de ràpids. Ens referim als punts on només hi havia basses desconnectades o amb un fil d’aigua, com seria la riera de la Vall d’Horta (R9b) o la riera de Fuirosos (T30).

Pel que fa a la resta de rius estudiats, també es parla de que majoritàriament els habitats fluvials són prou heterogenis però en força localitats, degut a la falta d’alguns hàbitats degut a les condicions de cabals baixos o degut a la homogeneïtzació del llit del riu que causen les alteracions antropogèniques, aquest hàbitat fluvial ha arribat a ser inferior a 60. Finalment, comentar els tres punts on l’hàbitat fluvial ha estat valorat amb menys de 40 punts; els dos punts del Foix, un al riu Foix a  Can Lleó Sant Martí Sarroca (F31a) i l’altre a la riera de Pontons al Polígon Casanova (F42) són clarament fruit de la falta de hàbitats reòfils. S’observa com al riu Llobregat a l’altura de la Puda (L95) hi ha un tram amb un resultat baix de l’IHF. En aquest cas, es donat perquè el canal del riu és relativament estret, tenint en compte la quantitat d’aigua que pot portar el riu, i fa que l’hàbitat fluvial estigui dominat quasi exclusivament per les zones profundes amb molta corrent i hi manquin les àrees més tranquil·les i someres on també s’hi solen trobar altres elements d’heterogeneïtat i vegetació.

Sigui com sigui, si en algun d’aquests mostrejos s’observa que la qualitat biològica no arriba a una molt bona qualitat, pot tenir a veure amb aquesta falta de diversitat d’hàbitats i no a la qualitat de l’aigua.