Estat Aquàtic (AS)

 Símbol

Estat Aquàtic
puntHyperheic

Hyperheic

puntEurheic Eurheic
puntOligorheic

Oligorheic

puntArheic Arheic
puntHyporheic Hyporheic
puntEdaphic Edaphic

A la primavera, la major part de punts estudiats presentaven un estat aquàtic Eurheic (cabal normal) i Oligorheic (cabal baix) i per tant, els resultats dels índexs biològics d’aquest estudi (IBMWP, ECOSTRIMED) seran vàlids i proporcionaran una correcta informació sobre el seu estat ecològic real. En canvi, caldrà tenir en compte que a part mitja del Foix (F31a) i a la Riera de Pontons al Camí del Castell de Sant Martí Sarroca (F28) ambdues a la conca del Foix, l’estat aquàtic observat en el moment del mostreig era Arheic (basses desconnectades) i, per tant, la informació sobre l’estat ecològic que proporciona la metodologia i els índexs emprats s’ha d’interpretar amb cura. Als punts on l’estat aquàtic era Hyporheic (sec), els protocols d’estat ecològic no es poden aplicar i només s’ha recollit informació sobre l’estat del seu bosc de ribera amb l’índex QBR.

A l’estiu , els punts amb un estat aquàtic Eurheic i Oligorheic foren només 10 dels 18 llocs estudiats, la majoria situats al PN del Montseny. 5 punts tenien un estat Arheic o de basses desconnectades i la resta de llocs es van trobar en estat Hyporheic i per tant, no es van poder fer el mostreig de fauna aquàtica.