Cabal

Segons el butlletí climàtic de l’any 2016 de dades climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2016 va ser un any en el que el dèficit de precipitació fou generalitzat a tota la província de Barcelona. A bona part de les comarques només hi va ploure entre el 50 i el 70% del que és habitual i en algunes parts del litoral i prelitoral fins i tot menys. A la part del Montseny i Prepirineu, la precipitació va arribar a ser superior al 70% però en cap cas es van arribar a totals de pluja iguals o superiors a la mitjana. Amb tot, els cabals mesurats el 2016 foren més baixos de l’habitual, tot i que generalment de forma no significativa ja que els rius mediterranis presenten aquesta alta variabilitat de forma natural.

Parlant del PN del Montnegre i el Corredor, tots els punts estudiats s’han trobat secs a l’estiu, com sol ser habitual. Al PN de Collserola, la Riera de Can Bova (Sc01), estudiada per primer cop el 2016, ha mantingut un petit flux d’aigua fins i tot a l’estiu. Al PN del Montseny, tots els rius i rieres estudiants portaven aigua tant a la primavera com a l’estiu. Igual com a la part baixa de la riera Major (Te22) (PN de les Guilleries) i al Foix a Castellet i la Gornal (F52) (PN del Foix).

Al Foix, a la primavera ja s’hi trobà un punt sec; a la part baixa de la Riera de Pontons (F55), un punt que fa dos anys que es troba sense aigua a la primavera. La part mitja del Foix (F31a) i la Riera de Pontons al Camí del Castell de Sant Martí Sarroca (F28) tenien un cabal de zero. Tot indica que aquests cursos d’aigua tan afectats per captacions d’aigua per a usos urbans i agrícoles, han sofert encara més aquesta escassetat de precipitacions que va rebre la zona del Penedès. A la conca del Besòs també es va trobar un punt sec i era la part baixa de la Riera de Cànoves (B08b). A la resta de conques no es va trobar cap punt sec a la primavera.

Al PN de Sant Llorenç, a la primavera i l’estiu es va trobar aigua a tots els punts. Una sèrie de tempestes que van afectar una part del Parc a meitats de juliol i van fer que al mostreig d’estiu, el Torrent de la Vall d’Horta (R9b) tingués un filet d’aigua circulant-hi, quan normalment es troba sec o amb basses desconnectades. Sembla que la riera de Castelló (R13) i la riera de Mura (L45) no va ser afectades per aquestes pluges locals i a l’estiu, l’aigua estava estancada com sol passar tots els estius.