Estat Aquàtic (AS)

 Símbol

Estat Aquàtic
puntHyperheic

Hyperheic

puntEurheic Eurheic
puntOligorheic

Oligorheic

puntArheic Arheic
puntHyporheic Hyporheic
puntEdaphic Edaphic

A la primavera, la major part de punts estudiats presentaven un estat aquàtic Eurheic (cabal normal) i Oligorheic (cabal baix) i per tant, els resultats dels índexs biològics d’aquest estudi (IBMWP, ECOSTRIMED) seran vàlids i proporcionaran una correcta informació sobre el seu estat ecològic real. L’única conca on a la primavera de 2017 es van trobar alguns trams en estat Hyporheic (sec) o Arheic (basses desconnectades) fou la del Foix. En aquests trams en un estat aquàtic Arheic, la informació sobre l’estat ecològic que proporciona la metodologia i els índexs emprats s’ha d’interpretar amb cura i els punts on l’estat aquàtic era Hyporheic (sec), els protocols d’estat ecològic no es poden aplicar i només s’ha recollit informació sobre l’estat del seu bosc de ribera amb l’índex QBR.

A l’estiu, quan es van estudiar només els rius i rieres de la XPN, els punts amb un estat aquàtic Eurheic i Oligorheic foren 11, la majoria situats al PN del Montseny, 2 punts tenien un estat Arheic o de basses desconnectades i la resta de llocs es van trobar en estat Hyporheic i per tant, no es van poder fer el mostreig de fauna aquàtica.