Estat Ecològic (índex ECOSTRIMED)

Per què el mesurem

L'índex ECOSTRIMED, vol oferir una visió globalitzada de l'estat de salut dels nostres rius tot combinant diversos índexs de qualitat biològica de l'aigua (com pot ser el IBMWP) i de la vegetació de ribera (QBR).

 

Com el mesurem

Aquest índex es construeix mitjançant l'ús de dos índexs: la qualitat de l'aigua mitjançant indicadors biològics basats en macroinvertebrats (com l'IBMWP) i l'índex de qualitat del bosc de ribera (QBR). D'aquesta manera, tot combinant els dos valors, obtenim una síntesi de la qualitat de l'aigua i del sistema fluvial en un sol valor. 

Una vegada calculats l’índex biològic i el QBR, l’estat ecològic s’obté mitjançant la taula següent:

Qualitat segons

l'IBMWP

QBR
>75 45-75 <45
Molt bona 1
(molt bo)
2
(bo)
3
(moderat)
Bona 2
(bo)
3
(moderat)
4
(dolent)
Moderada 3
(moderat)
4
(dolent)
5
(pèssim)
Dolenta i Pèssima 4
(dolent)
5
(pèssim)
5
(pèssim)

Com es pot veure, el valor més important és el de l'índex biològic (ja que, encara que la ribera estigui en bon estat, no es pot considerar que el riu tingui un bon estat ecològic si l'índex biològic és baix), però el paper de la ribera també destaca, ja que, quan aquesta té un estat dolent per bé que les aigües estiguin netes, s'atorga al punt de mostreig, com a molt, un nivell d'estat mediocre. Aquesta metodologia segueix les indicacions de la Directiva marc de l'aigua.

 

Com el representem

L'estat ecològic es representa als mapes de resultats en cinc rangs que tenen la següent interpretació:

 Símbol

ECOSTRIMED

Interpretació

puntBlau

1

Molt bo

puntVerd 2 Bo
puntGroc

3

Moderat

puntTaronja 4 Dolent
puntVermell 5

Pèssim