Estat Aquàtic (AS)

Per què el mesurem

  1. L’estat aquàtic en el que es troba el tram de riu estudiat, segons els defineixen Gallard et al., 2012 i Prat et al., 2014 és mot útil per poder interpretar millor els resultats de l’estat ecològic obtinguts en els anomenats rius temporals, és a dir, els rius on, ja sigui de forma natural, ja sigui causat per extraccions d’aigua, hi deixa de fluir l’aigua durant certs períodes de temps, una situació molt habitual en la zona de clima mediterrani.

 

Com el mesurem

 estat aquatic

 Estats aquàtics d’un riu temporal.

L'estat aquàtic es mesura visualment i els diferents estats aquàtics en els que es pot trobar un riu són sis: l’Hyperheic, quan hi ha una crescuda, l’Eurheic, quan l’aigua flueix amb normalitat, Oligorheic, quan la majoria del riu són basses però encara estan connectades per un fil d’aigua, l’Arheic, quan les basses ja es troben desconnectades entre elles, Hyporheic, quan ja no hi ha aigua però encara queda certa humitat als sediments i l’estat Edaphic, que és quan el riu està completament sec.

L’estat ecològic tal i com el valorem actualment, només s’hauria d’aplicar quan el riu es troba en estat Eurheic o Oligorheic i en la resta d’estats, s’haurà de seguir una altra metodologia que està sent definida en el marc del projecte LIFE-TRivers (http://www.lifetrivers.eu) per experts en ecologia dels rius i hidrologia.

 

Com el representem

L'estat aquàtic es representa als mapes de resultats en els següents sis colors diferents:

 Símbol

Estat Aquàtic
puntHyperheic

Hyperheic

puntEurheic Eurheic
puntOligorheic

Oligorheic

puntArheic Arheic
puntHyporheic Hyporheic
puntEdaphic Edaphic