Fosfats

Per què els mesurem

El fosfat és un nutrient imprescindible per a la producció primària, igual que els nitrats, tot i que sovint és menys abundant i més limitant. Però, com tot paràmetre, si supera unes concentracions determinades es converteix en un risc de contaminació. Si n'hi ha en excés, provoca eutrofització.

Els fosfats de manera natural tenen una procedència difusa a causa del rentat de la conca, sobretot per meteorització de les roques amb fòsfor i per una posterior dissolució en l'aigua de la pluja. Així, a la majoria de conques estudiades els fosfats constitueixen un dels nutrients més limitants per a la producció primària.

Actualment, però, a les aigües dels nostres rius els fosfats són abundants i provenen majoritàriament de diverses activitats humanes:

  • Detergents. El fosfat s’usa per acomplexar el calci, Ca2+, de l'aigua i després s'allibera al medi. En diversos països d'Europa i de l'Amèrica del Nord és prohibit que els detergents continguin fosfats.
  • Indústries. En diversos processos industrials s'usa l'àcid fosfòric (H3PO4).
  • Adobs. Contaminació difusa per excés d'adob en agricultura.
  • Purins. Directament o per la sobrefertilització dels camps.
  • Abocaments urbans. Cada persona produeix dos grams de fòsfor al dia en les seves excrecions.

 

L'estructura de les comunitats aquàtiques també es veu alterada per l'eutrofització produïda per les elevades concentracions de fòsfor.

 

Com els mesurem

La determinació de la concentració de fosfats es realitza al laboratoris i els resultats es mostren en mg P-PO43-/l.

 

Com els representem

Les concentracions de fosfats es representen als mapes de resultats en cinc rangs que, a grans trets, poden indicar-nos el risc que hi ha que es produeixi eutrofització del medi i la presència d'abocaments d'aigües residuals propers:

 Símbol

 

Concentració de fosfats

(mg P-PO43-/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.