Nitrits

Per què els mesurem

El nitrit és una forma nitrogenada reduïda de grau d'oxidació intermedi entre el nitrat i l'amoni (cicle del nitrogen). La seva persistència al medi sol ser molt curta, ja que ràpidament es transforma en una d'aquestes dues formes segons l'oxidació del medi, de manera que representa habitualment només el 0,1% del nitrogen inorgànic total. Però el nitrit és tòxic per a molts organismes aquàtics en concentracions fins i tot ben baixes. Per exemple, en concentracions a l'aigua de 0,01 mg/l N-NO2 es considera que ja hi ha un risc per al manteniment de les poblacions de peixos ciprínids (Directiva europea 78/659/CEE). D'altra banda, a causa de la baixa persistència d'aquest compost a les aigües, unes elevades concentracions de nitrit indiquen un abocament proper d'aigües residuals.

 

Com els mesurem

La determinació de la concentració de nitrits es realitza al laboratoris i els resultats es mostren en mg N-NO2/l.

 

Com els representem

Les concentracions de nitrits es representen als mapes de resultats en tres rangs que, a grans trets, poden indicar-nos el risc de toxicitat d'aquest contaminant per als organismes i la presència d'abocaments d'aigües residuals propers:

 Símbol

 

Concentració de nitrit

(mg N-NO2-/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.