pH

Per què el mesurem

El pH ens dóna una idea del grau d'acidesa d'una massa d'aigua. Un pH massa baix (per sota de 6) o massa alt (per damunt de 9) és un factor que per ell mateix fa difícil la vida dels organismes aquàtics. El valor del pH pot ser clau perquè un contaminant tingui un efecte més gran o més petit sobre els organismes presents. Per exemple, un pH baix afavoreix la presència de metalls pesants en solució en l'aigua, mentre que amb un pH alt la majoria dels metalls pesants (excepte el mercuri i el crom) tendeixen a precipitar-se.


Com el mesurem

El pH es mesura in situ amb un sensor de pH. En el nostre cas, l’aparell emprat és el multiparamètric YSI model 63.

 

Com es pot consultar

Els resultats de pH de l'aigua no es representen als mapes però poden ser consultats a les taules de paràmetres fisicoquímics.