Llocs i epoques de mostreig

El projecte d'estudi de l'estat ecològic dels rius de la província de Barcelona es basa en el mostreig de diferent localitats de les diferents conques, que anomenem punts de mostreig. Les localitats seleccionades intenten ser les més representatives de l'estat de qualitat general de la conca i han sigut escollides de manera que recullin el nombre màxim de situacions diferents de qualitat de les aigües dins de cada conca: abans i després dels principals canvis i impactes sobre el sistema i també diversos punts de referència, per conèixer com serien els nostres rius sense les alteracions humanes. D'altra banda, també s'ha tingut en compte que la relació entre el nombre de punts i l'esforç de mostreig sigui la més òptima per poder fer una diagnosi correcta de l'estat ecològic de cada conca.

Les èpoques de mostreig habituals són a la primavera, quan els cabals solen ser alts, i a l'estiu, quan solen ser baixos. Des de l'any 2008 i fins l'actualitat, alguns dels punts s'han estudiat nomès a la primavera, tot depenent dels objectius espècífics de l'estudi que es portava a cap en aquell any. Als informes de resultats annuals s'hi poden consultar detalladament les epoques i els punts de mostreig específics.

Sigui com sigui, en aquests estudis s'han visitat una o dues vegades l'any diversos punts de les 5 principals conques; Besòs, Foix, Llobregat, Ter i Tordera, algunes que se situen exclusivament dins els límits de la província de Barcelona, i d'altres que hi passen en algun punt del seu recorregut cap al mar. En els darrers anys, també s’ha estudiat de la Riera de Pineda, una riera litoral que neix al Parc Natural del Montnegre – El Corredor.

Al mapa següent s’hi pot consultar la localització exacta de tots els punts de mostreig que s’han visitat algun cop en aquests estudis així com informació addicional sobre la seva situació:

Canvis en la xarxa de punts de mostreig 

Durant les diferents fases d'aquests estudis, el nombre de punts ha anat variant depenent dels objectius prioritaris i el pressupost disponible. Durant els primers anys (1979 i 1994-1996), s'estudiaven només les conques del Besòs i del Llobregat, després es va afegir la del Foix (1997) i posteriorment la Tordera (1998) i el Ter (2002). A partir de l'any 2008, com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja tenia establert el seu pla de seguiment de les conques internes catalanes, es va decidir treballar coordinadament amb ells per tal d'estalviar recursos. Així, durant el anys 2008-2012 alguns dels punts de mostreig històrics foren estudiats per l'ACA i altres per nosaltres. Gràcies a aquesta col·laboració, es van poder iniciar estudis en més detall de l'estat dels rius i rieres ubicats dintre de la (XPN) de la Diputació de Barcelona sense perdre qualitat i quantitat d'informació sobre els rius de tota la província de Barcelona. A partir de l'any 2012, l'ACA abandona moltes de les tasques del pla de seguiment de les conques internes catalanes, entre elles els estudis de l'estat ecològic amb bioindicadors i la Diputació de Barcelona decideix centrar els esforços en estudiar exclusivament els rius i rieres de la seva XPN. Així, durant els anys 2013 i 2014, hi ha menys dades disponibles tot i que el grup de recerca F.E.M. ha continuat visitant i estudiant els punts de mostreig considerats de referència, també situats fora dels límits de la XPN. L’Any 2014, la Diputació i el grup de recerca F.E.M. decideix fer un control dels rius i rieres que es consideren més afectats per l’acció humana i es torna a recuperar part de la informació sobre l’estat ecològic de molts cursos fluvials de fora de la XPN. A partir de l’any 2015, l’ACA torna a inciar el pla de seguiment de les conques internes catalanes complet i per tant, es pot tornar a presentar tota, o quasi tota, la xarxa de punts històrics de tota la província de Barcelona i al mateix temps, continuar estudiant en detall els cursos fluvials de la XPN de la Diputació de Barcelona. A partir de 2020, s'ha afegit 5 nous punts d'estudi ubicats a les zones protegides de la XPN: 3 al Parc de la Serralada Litoral, 1 a l'Espai Natural de Guilleries Savassona i 1 al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Xarxa de punts de mostreig de 2020.

Els punts o estacions de mostreig del programa CARIMED durant 2020 són 99 i se situen a la conca del Llobregat (29 punts), Besòs (31 punts), Foix (16 punts), Tordera (11 punts), Ter (11 punts) i als torrents litorals del Maresme (1 punt).