Objectius

La proposta de treball del programa CARIMED 2015 tenia els següents objectius que s’han assolit satisfactòriament realitzant les tasques que es detallen a continuació:

 

  • Estudiar en detall dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, la biodiversitat de les comunitats d’organismes aquàtics.

Per tal d’assolir aquest objectiu es presenta en aquest informe la llista de taxa (a nivell de gènere o grup d’espècies) capturats en 18 punts de mostreig situats dins de les zones protegides de la província de Barcelona que gestiona la Diputació de Barcelona i en els rius que ja es feia des de 1994 (o abans) un seguiment de la seva qualitat ecològica. També és fa una interpretació dels resultats a l’apartat de Resultats: Biodiversitat.

  • Estudiar com el canvi global (inclòs el canvi climàtic) afecta les comunitats de macroinvertebrats dels rius de la província de Barcelona que es troben dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona de les conques del Foix, Llobregat i Besós i també de les parts més altes del Montseny que aporten aigües al Ter i a la Tordera. Tots ells punts que compleixen condicions de referència. Alhora iniciar la selecció dels taxons més sensibles als canvis ambientals futurs (augment de temperatura i/o augment de la irregularitat en les precipitacions).

En els darrers anys s’han realitzat dos estudis parcials que serveixen per anar assolint aquest objectiu, entenent que la recopilació de dades de diferents anys amb diferents pluviometries ens ha de permetre fer un balanç global del tema en els propers informes. La base de dades està sent emprada per diferents experts que realitzen treballs relacionats amb el canvi climàtic

  • Estudiar l’evolució de les característiques fisicoquímiques dels rius de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del laboratori de la Diputació de Barcelona.

Es presenten els resultats detallats de totes les característiques fisicoquímiques analitzades a l’annex 1 i una interpretació dels principals indicadors de contaminació orgànica o inorgànica a l’apartat “Resultats: Estat Fisicoquímic”

  • Incorporar les dades del generades pel Programa de Seguiment i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el 2015 a la base de dades històrica del CARIMED segons al seva correspondència als punts històrics dels programes ECOSTRIMED i determinar l’estat ecològic d’aquests punts i determinar l’estat ecològic amb un mètode simplificat dels punts històrics dels programes ECOSTRIMED que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no estudiï aquest any 2015.

Aquests objectiu s’ha assolit amb el mostreig de 27 punts i la incorporació de les dades dels 44 punts més que ha proporcionat l’ACA. Els resultats es presenten de forma conjunta amb la resta de punts estudiats als apartats “Resultats: Estat Fisicoquímic” i “Resultats: Estat Ecològic” respectivament).

  • Creació d’un portal web per mostrar tota al informació generada el 2015 d’una forma senzilla i divulgativa

Aquest portal web està sent desenvolupat en aquests moments (març 2016) i es pot consultar a www.ub.edu/barcelonarius. En aquest portal també s’hi inclourà un visualitzador de les dades històriques d’aquest programa d’estudis.