Objectius
La proposta de treball del programa CARIMED 2018-2019 tenia els següents objectius que s’han assolit satisfactòriament realitzant les tasques que es detallen a continuació:

 

  1. Estudiar la biodiversitat de les comunitats d’organismes aquàtics dels 18 punts ubicats dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN) i dels 10 punts històrics i de referència del programa ECOSTRIMED (antic CARIMED). I també, estudiar com el canvi global pot afectar aquesta biodiversitat.

Per tal d’assolir aquest objectiu es presenta en aquest informe la llista de taxons (a nivell de subfamília, gènere o grup d’espècies) capturats en 18 punts de mostreig situats dins de les zones protegides de la província de Barcelona que gestiona la Diputació de Barcelona i en els 10 rius de referència històrica on ja es feia un seguiment de la seva qualitat ecològica des del 1994 (o abans), que han estat interpretats en l’apartat de la "Riquesa total i per grups taxonòmics més representatius".

Per estudiar si el canvi global està afectant els ecosistemes aquàtics, es presenten els resultats sobre la distribució d’efemeròpters als diferents punts d’estudi de la Xarxa de Parcs Naturals i els anàlisi detallats dels efectes en trams de riu de capçalera del Montseny, localitats especialment sensibles i amb les que s’han observat tendències interessants en els darrers anys.

  1. Estudiar l’estat aquàtic, hidromorfològic i fisicoquímic dels 18 punts ubicats dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN) i dels 10 punts històrics i de referència del programa ECOSTRIMED i analitzar els resultats juntament amb les dades proporcionades del Programa de Seguiment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tenir una visió completa dels rius de la província de Barcelona.

Aquest objectiu s’ha assolit amb la recopilació de dades de les masses d’aigua addicionals proporcionades per l’ACA, juntament amb els 18 punts de mostreig dins de XPN i els 10 de referència històrica del projecte. Els resultats es presenten a la taula d'indicadors fisicoquímics i d'índexs i s'interpreten als apartats:

Indicadors hidromorfològics

Indicadors Físicoquímics.

  1. Analitzar la qualitat biològica i l'estat ecològic dels rius de la província de Barcelona (CARIMED + ACA)

Aquest objectiu s’ha assolit amb la recopilació de dades de les masses d’aigua addicionals proporcionades per l’ACA, juntament amb els 18 punts de mostreig dins de XPN i els 10 de referència històrica del projecte. Per tal d’analitzar l’estat ecològic, s’han emprat diferent indicadors biològics i hidromorfològics. Els resultats es presenten a la taula d'índexs biològics i s'interpreten als apartats

Indicadors Biològics

A més, també es presenta el nou mapa comú de resultats de la qualitat biològica recollits per la ciutadania amb el Projecte Rius i amb RiuNet