Objectius

La proposta de treball del programa CARIMED 2016 tenia els següents objectius que s’han assolit satisfactòriament realitzant les tasques que es detallen a continuació:

  • Estudiar en detall dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN), la biodiversitat de les comunitats d’organismes aquàtics i estudiar com el canvi global pot afectar aquesta biodiversitat. Per tal d’entendre els possibles canvis, s’estudiaran les característiques fisicoquímiques dels rius, les anàlisi seran fetes pel laboratori de la Diputació de Barcelona.


Per tal d’assolir aquest objectiu es presenta en aquest informe la llista de taxa (a nivell de gènere o grup d’espècies) capturats en 18 punts de mostreig situats dins de les zones protegides de la província de Barcelona que gestiona la Diputació de Barcelona i en els rius que ja es feia des de 1994 (o abans) un seguiment de la seva qualitat ecològica. També és fa una interpretació dels resultats a l’apartat de "Resultats: Biodiversitat".

Per estudiar si el canvi global està afectant els ecosistemes aquàtics, es presenten els resultats sobre la distribució d’efemeròpters als diferents punts d’estudi de la Xarxa de Parcs Naturals i, com a novetat, un treball amb un nou enfoc per poder anar seguint els efectes en trams de riu de capçalera del Montseny, localitats especialment sensibles i amb les que s’han observat tendències interessants en els darrers 5 anys.

També es presenten els resultats detallats de totes les característiques fisicoquímiques analitzades a l’annex 1 i una interpretació dels principals indicadors de contaminació orgànica o inorgànica a l’apartat “Resultats: Estat Fisicoquímic”.

  • Coordinar els treballs del CARIMED amb els del Programa de Seguiment de l’Agència Catalana de l’Aigua de manera que a més dels punts que s’estudien dins dels parcs també es determini l’estat ecològic dels punts històrics dels programa ECOSTRIMED que l’ACA no estudiï aquest any 2016.


Aquests objectiu s’ha assolit amb el mostreig de 27 punts addicionals (10 dels quals són punts de referència històrics) i la incorporació de les dades dels 55 punts més que ha proporcionat l’ACA. Els resultats es presenten de forma conjunta amb la resta de punts estudiats als apartats “Resultats: Estat Fisicoquímic” i “Resultats: Estat Ecològic”.

  • Manteniment i posada al dia de la base de dades i la web de resultats que inclouen totes les dades generades pel grup de recerca F.E.M. dels rius de la província de Barcelona per fer difusió de resultats a tota ciutadania i assessorament sobre els punts de mostreig i paràmetres més rellevants a nivell de la Xarxa de Parcs Naturals per tal que aquests siguin inclosos a la WEB de Conservació de la Diputació de Barcelona.


El portal web es pot consultar a www.ub.edu/barcelonarius on s’hi inclou un visualitzador de les dades històriques d’aquest programa d’estudis.

La base de dades històrica d’aquests estudis serà inclosa al portal Global Biodiversity Information Facility (GBIF) tal i com va sol·licitar-se des de la Diputació de Barcelona. En aquests moments (març 2017) el grup F.E.M. ja ha estat acceptat com a productor de dades i el programa “Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona” serà la primera de les col·leccions de les que disposem que formarà part d’aquest repositori mundial de biodiversitat.