Objectius

La proposta de treball del programa CARIMED 2017 tenia els següents objectius que s’han assolit satisfactòriament realitzant les tasques que es detallen a continuació:

 

  • Estudiar en detall dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN), la biodiversitat de les comunitats d’organismes aquàtics i estudiar com el canvi global pot afectar aquesta biodiversitat.

 

Per tal d’assolir aquest objectiu es presenta en aquest informe la llista de taxa (a nivell de gènere o grup d’espècies) capturats en 18 punts de mostreig situats dins de les zones protegides de la província de Barcelona que gestiona la Diputació de Barcelona i en els rius que ja es feia des de 1994 (o abans) un seguiment de la seva qualitat ecològica. També és fa una interpretació dels resultats a l’apartat de Resultats: Biodiversitat que hi ha partir de la pàgina 16 d’aquest document.

Per estudiar si el canvi global està afectant els ecosistemes aquàtics, es presenten els resultats sobre la distribució d’efemeròpters als diferents punts d’estudi de la Xarxa de Parcs Naturals i els anàlisi detallats dels efectes en trams de riu de capçalera del Montseny, localitats especialment sensibles i amb les que s’han observat tendències interessants en els darrers anys. També es presenten els resultats detallats de totes les característiques fisicoquímiques analitzades a l’annex 1 i una interpretació dels principals indicadors de contaminació orgànica o inorgànica a l’apartat “Resultats: Estat Fisicoquímic”.

 

  • Coordinar els treballs del CARIMED amb els del Programa de Seguiment de l’Agència Catalana de l’Aigua de manera que a més dels punts que s’estudien dins dels parcs també es determini l’estat ecològic dels punts històrics dels programa ECOSTRIMED que l’ACA no estudiï aquest any 2017.

 

Aquests objectiu s’ha assolit amb el mostreig de 45 punts addicionals (10 dels quals són punts de referència històrics) i la incorporació de les dades dels 31 punts més que ha proporcionat l’ACA. Els resultats es presenten de forma conjunta amb la resta de punts estudiats als apartats “Resultats: Estat Fisicoquímic” i “Resultats: Estat Ecològic”.

 

  • Manteniment de la base de dades i la web de resultats que inclouen totes les dades generades pel grup de recerca F.E.M. dels rius de la província de Barcelona per fer difusió de resultats a tota ciutadania i incorporació d’altres dades biològiques relacionades amb els ecosistemes fluvials de Barcelona (dades d’ictiofauna).

 

El portal web es pot consultar a www.ub.edu/barcelonarius on s’hi inclou un visualitzador de les dades històriques d’aquest programa d’estudis.

La base de dades històrica d’aquests estudis ja es inclosa al portal Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i s’actualitzarà amb les dades de 2017 i es pretén incloure-hi també les dades d’ictiofauna d’estudis previs als rius i rieres inclosos a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.