ALTRES AJUTS

CONVOCATÒRIA D'AJUTS D'ALLOTJAMENT ALS COL·LEGIS MAJORS PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT

CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ALLOTJAMENT ALS COL·LEGIS MAJORS PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT PEL CURS 2021/2022

26/07/2021: Resolució d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'ajuts d'allotjament als col·legis majors per a estudiants de doctorat fins al dia 13 de setembre de 2021. (enllaç).

L'objectiu d'aquesta convocatòria és potenciar el benestar psicològic dels doctorands i les doctorandes a través de la dinamització d’activitats, trobades, conferències, etc., utilitzant els col·legis majors com a centres de trobada del personal investigador en formació de la Universitat de Barcelona. Per  donar compliment a aquest objectiu s’ofereixen ajuts d’allotjament adreçats a doctorands d’aquesta universitat.

Les persones beneficiàries dels ajuts hauran d’impulsar la realització d’activitats de dinamització i trobades amb els doctorands de la UB, amb la intenció que hagi una més gran connexió entre el col·lectiu de doctorands i per tant puguin assolir un major benestar emocional, imprescindible per a la realització de la tesi doctoral.

S’ofereixen 6 places d’allotjament per al curs 2021/2022, segons les següents modalitats i condicions:

  • Modalitat A: 4 places d’allotjament, de setembre a juliol, ambdós inclosos, a preu reduït  de 5.035,69 euros (457,79 euros/mes)
  • Modalitat B: 2 places d’allotjament totalment gratuït

La beca inclou l’allotjament a un col·legi major des de l’1 de setembre al 30 de juny, l’ús de les instal·lacions, el servei de neteja, la participació a les activitats col·legials, la connexió a internet, etc. No inclouen les despeses de manutenció. Tots els allotjaments seran en mini apartaments amb dret a cuina.

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari telemàtic que trobareu a la seu electrònica de la UB:

 

Sol·licitud

L'estudiant ha de signar telemàticament la sol·licitud mitjançant un sistema de claus concertades basat en l'usuari i la contrasenya d'accés a la intranet de la Universitat de Barcelona.
No s'admet cap sol·licitud presentada per altres mitjans o fora del termini establert.


La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació:


• Original o còpia autèntica dels expedients acadèmics dels estudis de Grau i Màster que han donat accés al doctorat, a excepció de les persones que els hagin realitzat a la UB, en què es consultarà l'expedient de manera automàtica. Les persones que hagin accedit al doctorat amb estudis realitzats a l'estranger hauran de presentar, a més a més, les declaracions de notes mitjanes que hauran de realitzar en la pàgina web del Ministeri: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
• Pla proposta d'activitats de dinamització a realitzar per la persona sol·licitant, on s'haurà d'indicar si es té experiència prèvia en dinamització i fer descripció.

No s'admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida. Tanmateix, si la sol·licitud contingués errades o omissions esmenables, es requerirà al sol·licitant per tal que en el termini màxim de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que de no fer-ho es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud. Durant el període d'esmena no s'admetrà re-formular la sol·licitud inicialment presentada.