PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

SEGUIMENT

Els beneficiaris d'un contracte predoctoral PREDOCS UB tenen l'obligació de presentar els informes anuals de seguiment, així com l'informe final del seu contracte predoctoral.

 

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT:

El termini de presentació de l'informe anual és la segona quinzena del mes de juliol.

El caràcter desavorable de l'informe de seguiment donarà lloc a la finalització de l'ajut i a la ressolució del contracte.

L'informe de seguiment s'ha de presentar a la Secció de Beques de Personal Investigador en Formació.

 

INFORME FINAL:

En el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'ajut o de la data de renúncia, s'ha de presentar una memòria final de tot el treball dut a terme i dels resultats obtinguts.

 

DEFENSA I APROVACIÓ DE LA TESI:

El dia de l'acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral s'extingeix el contracte predoctoral, malgrat no s'hagi esgotat la durada màxima del contracte.

Les persones investigadores predoctorals en formació tenen l'obligació de notificar a la Secció de Beques de Personal Investigador en Formacióla data prevista de lectura de la tesi, tan aviat en tinguin coneixement.

 

DECLARACIÓ D'OBTENCIÓ DEL GRAU DE DOCTOR:

Quan obitnguis el grau de doctor/doctora, hauràs de presentar la següent comunicació. És molt important que consti la qualificació obtinguda i la data de lectura.

 

INTERRUPCIONS:

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspenen el còmput de la durada del contracte.

El període d'interrupció del contracte podrà ser recuperat a petició raonada de la persona interessada.

 

RENÚNCIA:

Si vols renunciar al teu contracte predoctoral abans que finalitzi, hauràs de presentar el següent escrit de renúncia a la Secció de Beques de Personal Investigador en Formació amb una antel·lació mínima de 15 dies.

 

MODIFICACIÓ DE DADES:

Si vols modificar alguna de les dades facilitades inicialment, hauràs de presentar el següent imprès a la Secció de Beques de Personal Investigador en Formació.