BECA MÀSTER + UB

REQUISITS

Tal i com estableix la base II de la convocatòria del Programa Màster+UB, l'alumnat que sol·licita aquesta beca ha de complir els requisits següents:

Requisits generals:

  • Estar matriculat, com a estudiant de nou accés i a temps complert, en un màster de la Universitat de Barcelona vinculat a la beca, en el moment d'acceptació de la beca.
  • No haver gaudit d'una beca de col·laboració a la mateixa unitat, entitat externa, facultat o a l'IDPICE durant els 22 mesos consecutius immediatament precedents al de la convocatòria. En cap cas es pot col·laborar durant més de 22 mesos a la mateixa unitat, entitat externa, facultat o a l'IDP-ICE.

Requisits específics i mèrits:

  • Els que s'indiquen a l'annex d'aquesta convocatòria per a cada beca.

Els requisits s’han de complir el dia que finalitza el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant tot el període de la durada de la beca, llevat del requisit de ser estudiant que caldrà acreditar mitjançant la presentació de la matrícula.

Recorda que, en cas de ser beneficiari, per poder signar l'acceptació de la beca has d'estar matriculat amb el DNI o NIE, no pots estar matriculat amb passaport. Si fos així, caldria contactar amb la Secretaria corresponent per tal que facin el canvi de passaport a NIE.