BEQUES COL·LABORACIÓ UB

REQUISITS

L'alumnat que sol·licita una beca ha de complir els requisits següents:

Requisits generals:.

  • Ser estudiant de la UB o d'algun dels seus centres adscrits en qualsevol ensenyament homologat de grau oficial, grau propi o màster universitari. D'acord amb l'art. 4.1 del Reglament de beques de col·laboració, no es consideren estudiants de la UB els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.
  • No haver gaudit d'una beca de col·laboració a la mateixa unitat, entitat externa, facultat o a l'IDP-ICE durant els 22 mesos consecutius immediatament precedents al de la convocatòria. En cap cas es pot col·laborar durant més de 22 mesos a la mateixa unitat, entitat externa, facultat o a l'IDP-ICE.
  • No haver completat anteriorment un pla formatiu igual al de la beca que s'està sol·licitant. En tot cas es considerarà completat el pla formatiu si s'ha realitzat com a mínim el 75% de la durada de la beca de col·laboració.
  • En cap cas es podrà optar a la pròrroga si es supera el termini màxim de 22 mesos en la mateixa unitat o centre.
  • Haver superat, com a mínim, 30 crèdits ECTS de l’ensenyament que s’estigui cursant, a excepció de l’alumnat que iniciï un ensenyament, quan es tracti d’una matrícula semestral o si l’estudiant està matriculat en un màster. L’alumnat que opti per la modalitat de temps parcial de permanència ha d’haver superat un mínim de 15 crèdits ECTS
  • Matricular-se d’un mínim de 18 crèdits, o d’un nombre inferior de crèdits si amb aquesta matriculació es finalitza l’ensenyament o si es tracta d’una matrícula semestral.
  • Tenir coneixements orals de català o castellà.

 

Requisits específics i mèrits:

  • Els que s'indiquen a l'annex d'aquesta convocatòria per a cada beca.

Els requisits s’han de complir el dia que finalitza el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant tot el període de la durada de la beca, llevat del requisit de ser estudiant que caldrà acreditar mitjançant la presentació de la matrícula o de l’admissió a l’ensenyament en el moment d’acceptació de la beca.

 

 

Recorda que, en cas de ser beneficiari, per poder signar l'acceptació de la beca has d'estar matriculat amb el DNI o NIE, no pots estar matriculat amb passaport. Si fos així, caldria contactar amb la Secretaria corresponent per tal que facin el canvi de passaport a NIE.