Ajuts per a terceres llengües EIM. Criteris.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ

Avaluació i Adjudicació

 1. La valoració de les sol·licituds s’efectuarà per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.  
 2. La unitat corresponent duu a terme les actuacions següents:
  • Examen de les sol∙licituds i documentació presentades. Si la sol∙licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol∙licitud en el termini de 10 dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades en la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant.
  • Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol∙licituds que tenen tots els requisits establerts a la base II, a les quals s'aplicaran els criteris establerts a la base V, ordenant‐se per ordre descendent.
 3. En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d'adjudicació, la Comissió elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d'aquesta base a la vicerectora, qui dictarà la correponent vresolució d'adjudicació d'ajuts, en la que constaran:
  • els adjudicaris dels ajuts.
  • els sol.licitants exclosos per no complir els requisits.
  • els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària.

Resolució


Les sol∙licituds presentades es resolen en un únic termini. Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació a l'apartat resolució de l'ajut de terceres llengües.

OBLIGACIONS I RENÚNCIES

 

 

Obligacions

El beneficiari està obligat a comunicar a Beques i Ajuts a l'Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que li pugui estar concedida a efectes d'incompatibilitat i, en cas de ser incompatible a la devolució dels imports percebuts

Renúncies

En qualsevol moment del procés, l'alumne pot renunciar a la sol∙licitud de l'ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L'alumne, també pot anul∙lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l'ajut.

En ambdós casos, haurà de contactar amb la secretaria del Centre per realitzar la tramitació corresponent.