Ajuts per a terceres llengües EIM. Criteris.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ

Criteris d'adjudicació

En el cas que les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària la Comissió avaluadora determinarà l’assignació dels fons seguint els següents criteris de priorització:

 1. Tindran preferència les sol·licituds de cursos d’idiomes de modalitat A.
 2. Gaudiment de la beca equitat o general durant el curs 2021/2022. Es prioritzarà segons el tram.
 3. Rendiment acadèmic (nota mitjana)

Així mateix, aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

Avaluació i Adjudicació

 • La valoració de les sol·licituds s’efectuarà per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.
 • La unitat corresponent duu a terme les actuacions següents:
  • Examen de les sol·licituds i documentació presentades. Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud en el termini de 10 dies i que l’acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant notificació a través de e-notum al correu electrònic indicat per la persona sol·licitant
  • Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol·licituds que tenen tots els requisits establerts a la base II, a les quals s’aplicaran els criteris establerts a la base V, ordenant-se per ordre descendent.
 • En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la Comissió elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d’aquesta base a la vicerectora, qui dictarà la corresponent resolució d’adjudicació d’ajuts, en la que constaran:
  • els adjudicataris dels ajuts
  • els sol·licitants exclosos per no complir els requisits.
  • els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària
 • Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació de la resolució a l'apartat Resolució d'aquesta web i a la Seu electrònica.

Resolució


Les sol∙licituds presentades es resolen en un únic termini. Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació a l'apartat resolució de l'ajut de terceres llengües.

OBLIGACIONS I RENÚNCIES

 

 

Obligacions

El beneficiari està obligat a comunicar a Beques i Ajuts a l’Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que li pugui estar concedida a efectes d’incompatibilitat i, en cas de ser incompatible a la devolució dels imports percebuts.

Renúncies

En qualsevol moment del procés, l’alumne pot renunciar a la sol·licitud de l’ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L’alumne, també pot anul·lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l’ajut.

En ambdós casos, haurà de contactar amb la secretaria del Centre per realitzar la tramitació corresponent.