Ajuts per a terceres llengües EIM. Criteris.

CRITERIS D'AVALUACIÓ, ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ

Avaluació

Examen de les sol∙licituds i documentació presentades. Si la sol∙licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol∙licitud en el termini de 10 dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades en la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant.

Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol∙licituds que tenen tots els requisits establerts a la base II, a les quals s'aplicaran els criteris establerts a la base V, ordenant‐se per ordre descendent.

Adjudicació i Resolució
Les sol∙licituds presentades es resolen en 2 terminis, segons quan s'hagi presentat la sol∙licitud:

Sol∙licituds presentades fins al 30 de maig de 2017
Sol∙licituds presentades fins al 30 de setembre de 2017

Quan les sol∙licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària la Comissió avaluadora determinarà l'assignació dels fons seguint els següents criteris de priorització:
Modalitat per la qual s'ha presentat la sol·licitud. Es prioritzaran les sol·licituds presentades per les modalitats A, B i C.
Gaudiment de la beca equitat o general durant el curs 2016-2017
Rendiment acadèmic

Tanmateix, aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d'adjudicació, la Comissió elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d'aquesta base a la vicerector, qui dictarà la corresponent resolució d'adjudicació d'ajuts, en la que constaran:

Els adjudicataris dels ajuts
Els sol∙licitants exclosos per no complir els requisits.
Els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària

Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació de la resolució a la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant:

INCOMPATIBILITATS, OBLIGACIONS I RENÚNCIES

Incompatibilitats

El gaudiment d'aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre beca o ajut amb la mateixa finalitat, amb excepció de la beca PARLA3 de l'AGAUR, beca d'equitat i beca general, amb les quals seria complementària.

Obligacions

El beneficiari està obligat a comunicar a Beques i Ajuts a l'Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que li pugui estar concedida a efectes d'incompatibilitat i, en cas de ser incompatible a la devolució dels imports percebuts

Renúncies

En qualsevol moment del procés, l'alumne pot renunciar a la sol∙licitud de l'ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L'alumne, també pot anul∙lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l'ajut.

En ambdós casos, haurà de contactar amb la secretaria del Centre per realitzar la tramitació corresponent.