Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Convocatòria

 

Degut al període d'expecionalitat, ampliem el termini de presentació de sol.licituds fins el 30 de juny de 2020

Podeu presentar la sol.licitud via instància genèrica, a través de la Seu electrònica de la UB, mitjançant el codi i constrasenya d'intranet.

Resolució vicerectora sobre la modificació de les bases dels ajuts bkUB (+)

Convocatòria d'Ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, per al curs 2019-2020 [+]

La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística, de conformitat amb el que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona i d'acord amb els compromisos de l'equip de govern, mitjançant el programa especial d'ajuts de la Universitat de Barcelona anomenat bkUB ha aprovat les bases que regeixen la concessió d'ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, entenent com a tals les situacions personals sobtades que afecten les condicions econòmiques de l'estudiant en el moment en què ha d'efectuar el pagament de la matrícula o d'una part.

Objecte de la convocatòria:

Aquestes bases regulen la convocatòria dels ajuts a l'estudi per als estudiants de grau i màster universitari que es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir l'import total o parcial de la matrícula, com a resultat de:

  • Haver patit una situació sobrevinguda que afecta de manera greu l'economia familiar durant el darrer semestre del 2018, durant l'any 2019 o després del tancament de les convocatòries de les beques.
  • Tenir denegada la beca general només per motius acadèmics.
  • Tenir concedida la beca general o Equitat, tenir uns ingressos familiars compresos entre els llindars 1 i 5 de a beca Equitat i haver d'abonar assignatures amb recàrrec per matricular-se per segona vegada.

L'import de l'ajut és com a màxim l'import total dels crèdits matriculats per primera vegada i la deducció del 25 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la concessió de l'import total dels crèdits matriculats per segona vegada

Aquests ajuts es poden atorgar només una vegada, a excepció dels casos en què la comissió de selecció consideri que s'ha produït una nova situació sobrevinguda. En qualsevol cas, es prioritzen les sol·licituds que no hagin gaudit d'ajuts anteriorment.

Es podran fer resolucions parcials.

Modalitats d'ajuts:

A. Ajuts de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes

B. Ajuts de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada

C. Ajuts de matrícula per a estudiants de màster universitari: estar matriculat de primer curs de màster universitari i tenir la beca general denegada únicament per no haver assolit la nota mitjana.

D. Ajuts de matrícula per a estudiants que canvien d'ensenyament

La comissió avaluadora té la potestat de concedir altres ajuts d'acord amb les circumstàncies excepcionals exposades per la persona interessada.

 

El rector, Joan Elias, d'acord amb el president del Consell Social de la UB, ha resolt establir mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula durant el període de tancament d'instal.lacions. Mentre duri l'alerta sanitària, no se suspendran els drets dels estudiants per impagament, ni es generarà recàrrec per impagament en reactivar els rebuts.