Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Convocatòria

Convocatòria d'Ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, per al curs 2018-2019 [+]

La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística, de conformitat amb el que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona i d'acord amb els compromisos de l'equip de govern, mitjançant el programa especial d'ajuts de la Universitat de Barcelona anomenat bkUB ha aprovat les bases que regeixen la concessió d'ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, entenent com a tals les situacions personals sobtades que afecten les condicions econòmiques de l'estudiant en el moment en què ha d'efectuar el pagament de la matrícula o d'una part.

Objecte de la convocatòria:

Aquestes bases regulen la convocatòria dels ajuts a l'estudi per als estudiants de grau i màster universitari que es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir l'import total o parcial de la matrícula, com a resultat d'haver patit una situació sobrevinguda que afecta de manera greu l'economia familiar durant el darrer semestre del 2017, durant l'any 2018 o després del tancament de les convocatòries de les beques.

Tenir denegada la beca general per motius acadèmics i tenir necessitat de completar la beca Equitat obtinguda.

L'import de l'ajut és com a màxim l'import total dels crèdits matriculats per primera vegada i la deducció del 25 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la concessió de l'import total dels crèdits matriculats per segona vegada

Aquests ajuts es poden atorgar només una vegada, a excepció dels casos en què la comissió de selecció consideri que s'ha produït una nova situació sobrevinguda. En qualsevol cas, es prioritzen les sol·licituds que no hagin gaudit d'ajuts anteriorment.

Es podran fer resolucions parcials.

Modalitats d'ajuts:

A. Ajuts de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes: Haver patit una situació sobrevinguda que afecta de manera greu l’economia familiar durant el darrer semestre del 2017, durant l'any 2018 o després del tancament de les convocatòries de les beques.

B. Ajuts complementaris a la beca Equitat: Tenir denegada la beca  general per motius acadèmics i tenir necessitat de completar la beca Equitat obtinguda.

C. Ajuts de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada: Tenir concedida la beca general o Equitat, tenir uns ingressos familiars compresos entre els llindars 1 i 5 de la beca Equitat i haver d’abonar assignatures amb recàrrec per matricular-les per segona vegada. L’import de l’ajut és la deducció del 25 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la concessió de l’import total dels crèdits matriculats per segona vegada.

D. Ajuts de matrícula per a estudiants de màster universitari: estar matriculat de primer curs de màster universitari i tenir la beca general denegada únicament per no haver assolit la nota mitjana. En els màsters habilitants hauran d'haver obtingut una nota mitjana d´accés mínima de 6 punts. Per la resta de màsters la nota mitjana d'accés mínima serà la següent per àrees de coneixements:

    • Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut: 6,5 punts.
    • Ciències i ensenyaments tècnics: 6 punts.

La comissió avaluadora té la potestat de concedir altres ajuts d'acord amb les circumstàncies excepcionals exposades per la persona interessada.

Termini de presentació: del 2 d'octubre del 2018 al 30 d'abril de 2019 (es podran establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, amb la publicació prèvia de la resolució corresponent de la vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística, sempre que no s'hagi exhaurit el pressupost)