Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar el formulari de la UB
  • Signar degudament i presentar com a document adjunt via instància genèrica a la seu electrònica de la UB, adreçat a Beques i Ajuts a l'Estudiant i fent constar PROGRAMA BKUB. Per realitzar la instància genèrica només caldrà autenticar-se amb el codi/constrasenya d'intranet.(preguntes freqüents)
  • Es pot sol·licitar més d'una modalitat.

 

Ajut de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes Ajut de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada Ajuts de matrícula per estudiants amb beca denegada únicament per no assolir nota mínima al màster universitari Ajuts de matrícula per a estudiants que canvien d'ensenyament

 

Horaris i adreçes de les diferentes oficines de registre de la UB: Oficines de Registre UB

Informació relativa a la documentació

 

En cas de sol·licitar la Modalitat A (Ajut per a estudiants amb situacions sobrevingudes), s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entén per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
  • Certificat de convivència del padró municipal d’habitants que correspongui.
  • Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, malaltia, desnonament, traspàs...).
  • Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar.
  • Còpia de la declaració de la renda o rendes de l’any 2018 dels membres de la unitat familiar. En el cas que no es presenti la declaració de la renda, informació fefaent sobre la situació econòmica de la renda i el patrimoni, o certificat resum de la declaració anual de l’IRPF o certificat d’imputacions dels membres computables de la família, a més del certificat emès per l’Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de la renda.
  • Acreditació dels mèrits, si escau.
  • El sol.licitant haurà d'entregar, juntament amb la documentació, el Model a signar pels membres familiars de la unitat familiar (degudament signat)

Si falta algun document en qualsevol de les modalitats, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol.lictud en el termini de 10 dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades a la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant i a la seu electrònica. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició.