Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar el formulari de la UB i confirmar la petició.
  • Una vegada confirmada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i lliurar a qualsevol registre de la UB juntament amb la documentació necessària.

 

Horaris i adreçes de les diferentes oficines de registre de la UB:

Oficines de Registre UB

Informació relativa a la documentació

 

En cas de sol·licitar la Modalitat A (Ajut per a estudiants amb situacions sobrevingudes), s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entén per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
  • Certificat de convivència del padró municipal d’habitants que correspongui.
  • Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, malaltia, desnonament, traspàs...).
  • Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar.
  • Còpia de la declaració de la renda o rendes de l’any 2016 dels membres de la unitat familiar. En el cas que no es presenti la declaració de la renda, informació fefaent sobre la situació econòmica de la renda i el patrimoni, o certificat resum de la declaració anual de l’IRPF o certificat d’imputacions dels membres computables de la família, a més del certificat emès per l’Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de la renda.
  • Acreditació dels mèrits, si escau.