Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar i confirmar el formulari de la UB.
  • Es pot demanar més d'una modalitat

Instruccions per emplenar el formulari avís

Preguntes Freqüents targeta Universitària Intel.ligent (TUI) [+]

ATENCIÓ: Cal confirmar i signar telemàticament la sol·licitud per tal que aquesta es tramiti. Si guardes la sol·licitud com a 'esborrany', recorda finalitzar el procés 'guardar sol.licitud' quan tinguis totes les dades/documentació. En cas contrari, no se li donarà tràmit.

Ajut de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes Ajut de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada Ajuts de matrícula per a estudiants de màster universitari

 

Informació relativa a la documentació

 

En cas de sol·licitar la Modalitat A (Ajut per a estudiants amb situacions sobrevingudes), s’ha d’adjuntar en pdf la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S'entén per unitat familiar el que estableix l'article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  • Model signat per cadascun dels altres membres de la unitat familiar facilitat en el formulari de sol·licitud [+]
  • Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui.
  • Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, malaltia, desnonament, traspàs...).
  • Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar.
  • Còpia de la declaració de la renda o rendes de l'any 2020 dels membres de la unitat familiar. En el cas que no es presenti la declaració de la renda, informació fefaent sobre la situació econòmica de la renda i el patrimoni, o certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o certificat d'imputacions dels membres computables de la família, a més del certificat emès per l'Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de la renda.
  • Acreditació dels mèrits indicats a la base II, si escau.

Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud en el termini de 10 dies i que l'acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant notificacions per e-notum al correu electrònic indicat per les persones sol·licitants.