Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Requisits

REQUISITS

1) Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants que compleixin els requisits següents:

2) Estar cursant estudis oficials de grau o màster universitari o doctorat en un centre propi de la UB.Trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica el curs 2021-2022, poder-ho acreditar, i haver sol·licitar la beca general d'equitat. Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica aquella de la qual resultin uns ingressos anuals màxims de:

Renda familiar. Nombre de membres de la unitat familiar

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres
16.065€ 27.572,90€ 36.186,95€ 42.554,04 47.449,58€ 51.145,61 54.802€ 58.441,26€

3) Alternativament, també podran demanar aquests ajuts les persones que tot i no haver sol·licitat la beca general o d'equitat es trobin en una de les següents situacions:

-Acreditar una disminució superior al 33 %.
-Formar part del programa "Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte durant el curs 2021-2022".
-Ser estudiant estranger i estar en disposició del NIE i/o passaport.
-Estudiants de doctorat amb vulnerabilitat econòmica.

4) No disposar d'equipament informàtic i/o de connexió a Internet suficient per seguir la docència en modalitat virtual durant el curs 2020-2021.

Es podran tenir en compte situacions econòmiques excepcionals degudament acreditades, tot i no complir amb els requisits previstos en la lletra b).

L'ocultació, el frau o el falsejament de les dades contingudes en la sol·licitud és motiu de revocació de l'ajut, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries i penals que se'n puguin derivar.

MODALITATS D'AJUT

S'estableixen les modalitats d'ajut següents, que els estudiants poden sol·licitar segons les seves necessitats:

 • Modalitat 1. Ordinador portàtil: cessió temporal d'un ordinador portàtil, les característiques tècniques del qual s'especifiquen a l'annex, per a tot el temps de la durada de l'ajut.
 • Modalitat 2. Connexió a Internet: accés a una connexió bàsica d'Internet, les característiques tècniques de la qual s'especifiquen a l'annex, per a tot el temps de la durada de l'ajut
 • Modalitat 3. Les dues anteriors conjuntament.

La cessió temporal de l'ordinador i de la targeta SIM es realitzarà de manera semestral o anual i finalitza el 4 de febrer de 2022 en cas de sol·licitar el primer semestre o el 30 de juny de 2022 en cas de sol·licitar segon semestre o tota l'anualitat. En tot cas, la cessió pot finalitzar en el moment que la UB determini que ha desaparegut la necessitat per la qual s'estableix aquest ajut.

Ordinador portàtil

Les característiques tècniques de l'ordinador portàtil són les següents (o similars):

 • Sistema operatiu Windows 10
 • Processador Intel Celeron
 • Memòria RAM 4 GB
 • Emmagatzemament de dades eMMC de 64 GB
 • Pantalla de 14.1"
 • 1 USB 3.0; 1 USB 2.0
 • Lector de targetes Micro SD
 • Webcam amb micròfon integrat
 • Sistema operatiu Windows 10 Home 64 Bits
 • Processador i3-7020U (2.3 GHz)
 • Memòria RAM 8 GB
 • Emmagatzemament de dades SSD de 256 GB
 • Pantalla de 15.6"
 • 2 USB 3.1; 1 USB 2.0
 • Lector de targetes SD multiformat
 • Webcam amb micròfon integrat

Connexió a Internet

Les característiques bàsiques de la connexió a Internet són les següents:
SIM: tarifa especial de dades de 40 GB/mes d'ús exclusiu al territori de l'Estat espanyol