Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar el formulari telemàtic seu electrònica de la UB i confirmar la petició.
  • Indicar la situació en què es troba l'estudiant i la causa que motiva la petició.

 

L'estudiant ha de signar telemàticament la sol·licitud mitjançant un sistema de claus concertades basat en l'usuari i la contrasenya d'accés a la intranet de la Universitat de Barcelona.

No s'admet cap sol·licitud presentada per altres mitjans o fora del termini establert

Els ajuts s'adjudicaran als sol·licitants que reuneixin els requisits per ordre de presentació de sol·licituds i sempre que hagi disponibilitat d'existències. Cas d'exhauriment d'existències es romandrà en una llista d'espera per si hagués noves disponibilitats

 

Informació relativa a la sol.licitud

 

  • No s'admet cap sol·licitud presentada per altres mitjans o fora del termini establert.
  • En la sol·licitud, l'estudiant ha d'indicar les seves dades personals, l'adreça postal en què viu durant el curs acadèmic, un telèfon de contacte, la declaració responsable que reuneix els requisits exigits, la modalitat d'ajut que sol·licita (modalitat 1, 2 o 3) i el temps de cessió
  • La presentació de la sol·licitud pressuposa l'acceptació incondicional d'aquestes bases i, especialment, dels deures establerts a la base setena.