Beca de col·laboració en departaments. Requisits

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola o NIE, en cas d'estranger, caldrà tenir NIE de residència.
 • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol de Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Màster Oficial o Doctor.
 • Ser estudiant de grau o de primer any de màster oficial.

REQUISITS ACADÈMICS

 

 • Estudiants de grau:
  • No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Grau oficial.
  • Estar matriculats de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per finalitzar els seus estudis de Grau i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.
  • Haver tingut com a nota mitjana dels crèdits superats la que s'assenyala en el punt nota mitja*.
 • Estudiants de màster
  • No estar en possesió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Màster oficial o de Doctor.
  • Haver obtingut en l'expedient acadèmic dels estudis que li donen accés al màster la nota mitjana establerta en el punt de nota mitja*.
  • Estar matriculat en el curs 2023-2024 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster (60 crèdits)

Estudiants doble grau només seran tinguts en compte els crèdits i qualificacions corresponents a la titulació per la que opti a la beca de col.laboració.

Nota mitja  de crèdits superats*:

 • 7,25 punts, els estudiants d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions).
 • 7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques.
 • 7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut.
 • 8,00 punts, els estudiants d’Arts i Humanitats.

*A tenir en compte la taula d'equivalència de notes següent:

 • Matrícula d’Honor       10 punts
 • Excel·lent                      9 punts
 • Notable                          7.5 punts
 • Aprovat o convalidat   5.5 punts

 

ATENCIÓ: Aquesta beca és compatible, únicament, amb la beca general del Ministeri i només es pot gaudir un únic curs acadèmic i per una única vegada.

Els estudiants amb veïnatge al País Basc, hauran de sol.licitar la beca de col.laboració de la seva comunitat autònoma

avis En el cas de ser beneficiari/a de la beca de col.laboració en Departaments i del programa Master+UB l'estudiant haurà de presentar un document de renúncia per incompatibilitat a la Secció de beques de graus i màsters oficials

TIPUS D'AJUTS I QUANTIES

 

La dotació és de 2.000 €. Les persones beneficiàries han de col·laborar durant 3 hores diàries durant 7 mesos i mig.

 

La renuncia a la beca de col·laboració en departaments comporta la devolució total de l'import concedit