Beca de col·laboració en departaments. Requisits

REQUISITS GENERALS

  • Tenir la nacionalitat espanyola o NIE, en cas d'estranger, amb residència. Serà d'aplicació el que disposi la normativa de Beques de caràcter general per estudiants universitaris per al curs 2018/2019
  • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol de Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Màster Oficial.
  • Ser estudiant de grau, de primer i segon cicle, de segon cicle o de primer any de màster.

REQUISITS ACADÈMICS

 

  • Els estudiants de grau hauran d'estar cursant els últims crèdits per completar els requisits per obtenir el títol, i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.

Nota mitja  de crèdits superats*:

  • 7,25 punts, els estudiants d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions).
  • 7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques.
  • 7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut.
  • 8,00 punts, els estudiants d’Arts i Humanitats.

*A tenir en compte la taula d'equivalència de notes següent:

Matrícula d’Honor       10 punts
Excel·lent                      9 punts
Notable                          7.5 punts
Aprovat o convalidat  5.5 punts

MOLT IMPORTANT!

Aquesta beca és compatible, únicament, amb la beca general del Ministeri.

TIPUS D'AJUTS I QUANTIES

 

La dotació és de 2.000 €. Les persones beneficiàries han de col·laborar durant 3 hores diàries i fins al 30 de juny del 2020, en les condicions de treball previstes en el projecte de col·laboració presentat.

La renuncia a la beca de col·laboració en departaments comporta la devolució total de l'import concedit.