Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2019-2020. Requisits

MODALITAT A: PROCEDIMENT EQUITAT

REQUISITS GENERALS

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa estudiants de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residencia, han de tenir la condició de residents permanets o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa als sestudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertatst dels estrangers a Espamya i la seva integració social.
 • No estar en possessió de cap titulació universitària oficial o complir els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
 • Matricular-se d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o de màster habilitant: Advocacia, Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat i Formació Professional i Enseyament d'idiomes, Psicologia General Sanitària, Enginyeria Química i Psicopedagogia, especialitat en Educació Secundària. L'ajut cobreix els crèdits matriculats per primera vegada.
 • Matricular-se d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau impartit en els centres adscrits de la UB: l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) o de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). L'ajut cobreix els crèdits matriculats per primera vegada.

TRAMS I PERCENTATGE

 

La minoració varia en funció del tram econòmic:.

  Percentatges de minoració
  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres Grau Màster habilitant 
Tram 0 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 € Beca General Beca General
Tram 1 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 € 80% 25%
Tram 2 16.065,00 € 27.572,90 € 36.186,95 € 42.554,04 € 47.449,58 € 51.145,61 € 54.802,00 € 58.441,26 € 70% 20%
Tram 3 17.017,12 € 29.345,40 € 37.354,34 € 43.520,09 € 48.415,63 € 52.111,65 € 55.768,04 € 59.407,30 € 30% 15%
Tram 4 17.968,17 € 31.118,98 € 38.522,80 € 44.485,06 € 49.380,60 € 53.076,62 € 56.733,01 € 60.372,27 € 20% 10%
Tram 5 21.774,50 € 38.211,14 € 43.194,50 € 48.349,22 € 53.244,77 € 56.944,79 € 60.597,18 € 64.236,44 € 10% 5%
Tram 6 Rendes superiors o superació d'algun llindar de patrimoni (article 3 de l'apartat IV) 0 0

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada nou membre.

MODALITAT B: PROCEDIMENT MATRC

REQUISITS GENERALS

 

 

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. No obstant això, els ciutadans de la unió europea calq ue tinguin vigent el permís de residència.
 • Matricular-se d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

 • Matricular-se d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau impartit en els centres adscrits de la UB: l'Institut Nacional d'Eduació Física (INEFC) o de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). L'ajut cobreix els crèdits matriculats per primera vegada.
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el sustenten són treballadors per compte propi o d'altri.
 • Per obtenir una acreditació que permeti a l’estudiant matricular-se amb la condició de becari o becària condicional cal acreditar el compliment dels requisits econòmics que detalla l’apartat IV de la convocatòria.
 • L’obtenció de l’acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoqui el ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019-2020, que està condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent. Això inclou que es revisi novament que es compleixen els requisits econòmics.
 • Per al procediment MATRC, s’entén que s’ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics dels estudiants que estiguin situats als trams 0 o 1 i que no superin algun dels llindars de patrimoni (article 3 de l’apartat IV).