Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019. Sol·licitud.

  • La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica d'acord amb el model normalitzat a través de "Tràmits gencat", a la pàgina web https://web.gencat.cat/ca/tramits.És una única sol·licitud en la que es demana la modalitat A i la modalitat B alhora.

 

 

 

Preguntes freqüents

Instruccions per emplenar formulari

Instruccions per descarregar resposta

El termini per emetre l’acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (modalitat B) és de 10 dies, aproximadament, a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s’hagi d’esmenar.

L’AGAUR emet aquesta acreditació, on ha de constar, si escau, el compliment dels requisits econòmics a l’efecte de quedar exempts de l’abonament dels preus públics pels serveis acadèmics en el moment de formalitzar la matrícula.


No obstant això, les universitats poden tenir en compte la resta de requisits que preveu la convocatòria de beques de caràcter general convocades pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2018-2019 a l’hora de formalitzar la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents. Així mateix, la universitat també pot tenir en compte el seu calendari i els requisits de matriculació o la normativa interna per donar validesa a l’acreditació.