Beca Equitat. Resolucions

1ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

2ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

3ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

4ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

5ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

6ª Resolució de la convocatòria de beques Equitat per al curs 2017/2018 [+]

Resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat 2017/2018 (període extraordinari)

Un cop es resol l'EQUITAT es procedeix a regularitzar la situació a nivell econòmic pel que fa a la matrícula a la UB. Aquesta regularització pot suposar:

  • La minoració d'algun rebut pendent, és a dir, un canvi en l'import del rebut pendent, o
  • La disminució del nombre de rebuts pendents, o
  • La generació d'una devolució. Només en aquest cas heu d'indicar un numero de compte on voleu que us facin l'ingrés.

Consulteu la vostra situació a través del vostre espai personal de Món UB www.ub.edu/monub, La teva UB, opció de Consulta i pagament de rebuts

Per a saber si s'ha generat una devolució, consulteu l'opció de Consulta de qualificacions i expedient, on es veurà en vermell: Tens rebuts pendents de devolució i a sota un enllaç on s'indica "Clica aquí per informar el compte bancari"

---

La documentació que es demana pot ser documentació bàsica (si no lliuren aquesta documentació dins el termini implica el desistiment de la sol·licitud) o documentació no bàsica (si no lliuren aquesta documentació dins el termini, no es valorarà aquesta circumstància per calcular el tram de renda).

Els interessats que han d’esmenar la sol·licitud han d'enviar la documentació requerida a través del portal Tràmits de la Generalitat.

Abans de la resolució de la beca Equitat, la persona interessada pot consultar l'acreditació del tram de renda familiar, i disposar-ne, mitjançant el portal “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya i pot presentar les al·legacions que consideri que s'han de tenir en compte en el moment d'emetre la resolució de la beca. En aquest sentit, les comunicacions es fan preferentment per mitjans electrònics sempre que la persona interessada ho consenti en la sol·licitud. Així mateix, l'usuari pot entrar a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya sempre que vulgui i revisar la situació del seu expedient.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació del tram de renda al lloc web de l'AGAUR.

El termini màxim per emetre la resolució sobre aquest procediment és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.