Beca Equitat. Resolucions

Abans de la resolució de la beca Equitat, la persona interessada pot consultar l'acreditació del tram de renda familiar, i disposar-ne, mitjançant el portal “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya i pot presentar les al·legacions que consideri que s'han de tenir en compte en el moment d'emetre la resolució de la beca. En aquest sentit, les comunicacions es fan preferentment per mitjans electrònics sempre que la persona interessada ho consenti en la sol·licitud. Així mateix, l'usuari pot entrar a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya sempre que vulgui i revisar la situació del seu expedient.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació del tram de renda al lloc web de l'AGAUR.

El termini màxim per emetre la resolució sobre aquest procediment és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

 

1ª diligència de 9 d’octubre de 2017 per la qual es fa pública la llista d’interessats que han d’esmenar la seva sol·licitud, en el marc del procediment per a l’obtenció del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2017-2018 [+]

Els interessats que han d’esmenar la sol·licitud han de enviar la d documentació requerida a través del portal Tràmits de la Generalitat.

El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació, i finalitzarà el 24 d’octubre de 2017.

La documentació que es demana pot ser documentació bàsica (si no lliuren aquesta documentació dins el termini implica el desistiment de la sol·licitud) o documentació no bàsica (si no lliuren aquesta documentació dins el termini, no es valorarà aquesta circumstància per calcular el tram de renda).