Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Requisits

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola. Tenir NIF.
 • En cas de ser estranger amb nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea, es requerirà que tinguin la condició de resident permanent o que acreditin, el sol·licitant i/o algun dels seus sustentadors principals de la unitat familiar, ser treballadors per compte aliè o propi durant l'any anterior a la convocatòria. Aquests requisits no seran exigibles per gaudir de l'ajut de matrícula.
 • En cas de ser estranger amb nacionalitat d'un país no comunitari, es requerirà que tinguin NIE amb condició de resident permanent i que acreditin, el sol·licitant i/o algun dels seus sustentadors principals de la unitat familiar, ser treballadors per compte aliè o propi durant l'any anterior a la convocatòria. I s 'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a España i la seva integració social. Els requisits hauran de reunir-se a 31 de desembre de 2022.
 • Excepcionalment, en el cas de sol·licitants d'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtenir-se fins el 30 de juny del 2023.
 • No estar en possessió de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats professionals ni cap títol de màster oficial, llevat dels diplomats que accedeixen a un ensenyament de segon cicle o de màster oficial, llicenciats o estudiants de grau que accedeixen a un títol de màster oficial.
 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals ha sol.licitat la beca.
 • A aquest efectes no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants a qui només els hi resti, per obtenir el títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'una llengua estrangera.

REQUISITS ACADÈMICS

Consulta el quadre resum dels crèdits a matricular el curs actual i els credits que cal haver estat matriculat i haver superat en el curs anterior o en l'últim any cursat.

A tenir en compte:

 • Si et matricules de 60 crèdits o més, o entre 30 i 59 perquè matricules tot el que et queda per acabar els estudis es considera que t'estàs matriculant de matrícula complerta a efectes de la beca.
 • Si et matricules d'entre 30 i 59 crèdits per voluntat pròpia, es considera que t'estàs matriculant de forma parcial a efectes de la beca.
 • Si et matricules per sota de 30 credìts, se't denegarà la beca en tots els casos, a excepció que matriculis de tot allò que et queda per finalitzar estudis.
 • Les assigantures o els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tenen en compte a cap efecte.
 • Els crèdits reconeguts provinents de cicles formatius de grau superior no es es tenen en compte en el càcul de crèdits matriculats ni superats.
 • Si el curs anterior t'has matriculat de 30 a 59 crèdits i has superat el percentatge corresponent a la teva branca d'estudis, et correspondrà, únicament, el component de matrícula.

Consultar l'apartat de 'Preguntes Freqüents' per aclarir dubtes sobre el rendiment acadèmic i la resta de requisits.

MOLT IMPORTANT!

EL BENEFICIARI DE BECA HAURÀ DE SUPERAR, DELS CRÈDITS MATRICULATS EN EL CURS ACTUAL, COM A MÍNIM EL 40%, EN ELS ENSENYAMENTS TÈCNICS I DE CIÈNCIES I EL 50% EN LA RESTA DELS ENSENYAMENTS.

L'incomplement d'aquesta obligació comportarà el reintegrement de tots els ajuts atorgats a excepció de l'ajut de matrícula

REQUISITS ECONÒMICS I PATRIMONIALS

 

 

Consulteu l'apartat 'Preguntes Freqüents' per aclarir dubtes sobre el càlcul de la renda familiar i deduccions de la renda.

Aquests límits es ponderen segons els elements patrimonials de que disposa la unitat familiar. Es denegarà la beca quan la suma dels referits porcentatges superi 100%.

Els elements de patrimoni es computaran pel seu valor a 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.

TIPUS D'AJUTS I QUANTIES

 

Quadre amb els tipus de quanties i ajuts

L'ajut de matrícula gratuïta només cobreix els crèdits matriculats per primera vegada. En cap cas inclou crèdits repetits. No formaran part de l'ajut de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació de que es tracti. Ajut vinculat al compliment del rendiment acadèmic exigit per a estudis de Grau i Màsters i a no superar l'umbral 3 dels límits màxims de renda ni de patrimoni familiar.

Els alumnes amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la quantia de la beca que els correspongui serà del 150% en cas que l'alumne es matriculi de la totalitat dels crèdits. En el cas de reducció del 50% de la matrícula, la quantia de la beca serà del 100%.