Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Requisits

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola. Tenir NIF.
 • En cas de ser estranger amb nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea, es requerirà que tinguin la condició de resident permanent o que acreditin, el sol·licitant i/o algun dels seus sustentadors principals de la unitat familiar, ser treballadors per compte aliè o propi durant l'any anterior a la convocatòria. Aquests requisits no seran exigibles per gaudir de l'ajut de matrícula.
 • En cas de ser estranger amb nacionalitat d'un país no comunitari, es requerirà que tinguin NIE amb condició de resident permanent i que acreditin, el sol·licitant i/o algun dels seus sustentadors principals de la unitat familiar, ser treballadors per compte aliè o propi durant l'any anterior a la convocatòria.
 • No estar en possessió de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats professionals ni cap títol de màster oficial, llevat dels diplomats que accedeixen a un ensenyament de segon cicle o de màster oficial, llicenciats o estudiants de grau que accedeixen a un títol de màster oficial.
 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals ha sol.licitat la beca.
 • A aquest efectes no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants a qui només els hi resti, per obtenir el títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'una llengua estrangera.

REQUISITS ACADÈMICS

 

Quadre resum dels crèdits a matricular curs actual i dels credits que cal haver estat matriculat i haver superat en el curs anterior o en l'últim any cursat:

Quadre amb els requisits acadèmics

A tenir en compte:

 • Si et matricules de 60 crèdits o més, o entre 30 i 59 perquè matricules tot el que et queda per acabar els estudis es considera que t'estàs matriculant de matrícula complerta a efectes de la beca.
 • Si et matricules d'entre 30 i 59 crèdits per voluntat pròpia, es considera que t'estàs matriculant de forma parcial a efectes de la beca.
 • Si et matricules per sota de 30 credìts, se't denegarà la beca en tots els casos, a excepció que matriculis de tot allò que et queda per finalitzar estudis.
 • Les assigantures o els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tenen en compte a cap efecte.
 • Els crèdits reconeguts provinents de cicles formatius de grau superior no es es tenen en compte en el càcul de crèdits matriculats ni superats.
 • Si únicament es matriculen complements de formació, els components de beca seran l'ajut de la matrícula i el component de variable mínima.
 • Els crèdits de complements de formació matriculats el mateix curs del màster oficial es tindran en compte en el total de crrèdits matriculats.

Consultar l'apartat de 'Preguntes Freqüents' per aclarir dubtes sobre el rendiment acadèmic i la resta de requisits.

NOVETAT:

Els alumnes que es matriculin en el mateix curs acadèmic de crèdits conduents a una titulació oficial de Grau i, a continuació, es matriculin a crèdits conduents a una titulació oficial de Màster, podran obtenir la beca de matrícula per als crèdits matriculats en la titulació de màster, sempre i quan compleixin els requisits acadèmics d’estudis de màster, segons el que estableix la convocatòria de Beca General. En aquest sentit, es concedirien les quanties i ajuts corresponents a l'ultim curs de grau, així com l'ajut de matrícula corresponent al màster.

 

MOLT IMPORTANT!

EL BENEFICIARI DE BECA HAURÀ DE SUPERAR, DELS CRÈDITS MATRICULATS EN EL CURS ACTUAL, COM A MÍNIM EL 40%, EN ELS ENSENYAMENTS TÈCNICS I DE CIÈNCIES I EL 50% EN LA RESTA DELS ENSENYAMENTS.

L'incomplement d'aquesta obligació comportarà el reintegrement de tots els ajuts atorgats a excepció de l'ajut de matrícula

REQUISITS ECONÒMICS I PATRIMONIALS

 

 

Quadre amb els requisits econòmics i patrimonials

 

Consulteu l'apartat 'Preguntes Freqüents' per aclarir dubtes sobre el càlcul de la renda familiar i deduccions de la renda.

Aquests límits es ponderen segons els elements patrimonials de què disposa la unitat familiar. Es denegarà la beca quan la suma dels referits porcentatges superi 100%.

Els elements de patrimoni es computaran pel seu valor a 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.

TIPUS D'AJUTS I QUANTIES

 

 

Quadre amb els tipus d'ajuts i quanties

L'ajut de matrícula gratuïta només cobreix els crèdits matriculats per primera vegada. En cap cas inclou crèdits repetits. No formaran part de l'ajut de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació de que es tracti. Ajut vinculat al compliment del rendiment acadèmic exigit per a estudis de Grau i Màsters i a no superar l'umbral 3 dels límits màxims de renda ni de patrimoni familiar.

 

Els alumnes amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la quantia de la beca que els correspongui serà del 150% en cas que l'alumne es matriculi de la totalitat dels crèdits. En el cas de reducció del 50% de la matrícula, la quantia de la beca serà del 100%.