Beca general MECD. Resolucions

Propostes de resolució i resolucions

6ª Proposta resolució ATORGATS

7ª Proposta resolució DENEGATS

8ª Proposta resolució ATORGATS

9ª Proposta resolució DENEGATS

10ª Proposta resolucio ATORGATS

11ª Proposta resolució DENEGATS

12ª Proposta resolució ATORGATS

13ª Proposta resolució DENEGATS

14ª Proposta resolució ATORGATS

15ª Proposta resolució DENEGATS

16ª Proposta resolució ATORGATS

17ª Proposta resolució DENEGATS

___

Llista d'esmenes de les persones interessades que han d'esmenar la seva sol.licitud en el marc de la convocatòria de la beca General, curs 2017-2018

__

1ª Resolució

2ª Resolució (Augment de quantia)

3ª Resolució (Augment de quantia)

4ª Resolució

5ª Resolució (Aprovats i Denegats)

6ª Resolució (Màsters) NOU

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació