Beca general Ministeri d'Educació i Formació Professional. Legislació

Legislació aplicable

Referent a la condició de residents dels sol.liciants estrangers no comunitaris:

Referent als llindars de renda i quantia dels ajuts:

Referent als preus púb1lics: