Comissions de revisió de Graus

A finals de l’any 2013 el deganat va proposar la creació de les comissions de revisió dels graus, una per a cada grau, amb l’objectiu d’analitzar totes les evidències recollides amb el seguiment durant tota la implantació, analitzar-les de forma global, parlar amb professorat dels àmbits corresponents i coordinadors d’assignatures de cada grau, dur a terme un debat de fons i, finalment, elaborar un informe de conclusions amb propostes de modificacions que es consideressin necessàries quant al disseny i al desenvolupament dels graus.

La composició de les comissions va ser proposada des de deganat, amb l’acord dels caps d’estudis i amb representació de diferents col·lectius implicats: deganat, caps d’estudis,  professorat, alumnat d’últim curs i graduats.

Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015, ambdues comissions han dut a terme el seu encàrrec en un espai de treball creat a la intranet i amb diverses reunions presencials, examinant les evidències recollides, entrevistant-se amb coordinadors d’assignatures i professorat del centre, etc.

Està previst que entre els mesos de juliol i setembre de 2015, les comissions elaborin els informes finals de conclusions i propostes i els trametin a l’equip deganal i als diferents òrgans de govern del centre per al seu debat i aprovació.