Doctorat d'Informació i Comunicació

Sol·licitud d'accés

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Accés, admissió i matrícula

 

Els estudiants interessats en el programa poden sol·licitar l’accés sempre que compleixin els requisits acadèmics requerits:

Amb caràcter general, per accedir a al programa de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir tothom que es trobi en algun dels supòsits següents:

 

a) Posseir un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per accedir a un màster d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de tres-cents crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, seixanta dels quals almenys han de ser de màster.
b) Posseir un títol oficial espanyol de graduat, la durada del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de tres-cents crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, excepte si en el pla d’estudis del seu títol de grau s’inclouen crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
c) Els titulats que, després d’obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per obtenir el títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
d) Posseir un títol expedit per sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol a accedir a ensenyaments de doctorat.
e) Posseir un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
f) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
g) Posseir un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per l'Educació Superior, d’acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmica universitari oficial i per la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions d’Educació Superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

 

És important ressaltar que, com s’assenyala en el punt d, els estudiants en possessió de títols de sistemes estrangers han d’haver superat, abans de sol·licitar l’accés, l’acreditació de la seva titulació per part de la Universitat. Per sol·licitar aquesta acreditació, els candidats han de presentar la documentació original a la Secretaria d’Estudiants i Docència, traduïda i legalitzada, així com la sol·licitud d’accés, i pagar la taxa d’equivalència acadèmica que fixa el Decret de preus de cada curs acadèmic.

Hi ha dues convocatòries per sol·licitar l'accés:
•    Primera convocatòria: de l'1 al 20 d'abril
•    Segona convocatòria: de l'1 de maig al 15 de setembre

 

Amb titulacions d’accés obtingudes a Espanya (vegeu els criteris de selecció de la comissió acadèmica):

 • Sol·licitud: https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/aldc00001.php?id=2018DC100003BN&lang=1
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Original i fotocòpia del títol de grau (o llicenciatura).
 • Original i fotocòpia del títol de màster.
 • Expedient acadèmic de grau (o llicenciatura) i màster amb l’acreditació del títol de grau i màster.
 • Expedient acadèmic en què consti que està al corrent del pagament de les matrícules de tutoria de tesi, en el cas d’accés per suficiència investigadora.
 • Currículum. El format del currículum és lliure però és important que hi constin les titulacions acadèmiques, les publicacions i els interessos temàtics de recerca.
 • Breu proposta de tesi doctoral que inclogui adequació a les línies de recerca, estat de l’art de, objectius, metodologia i resultats esperats (màxim 10 pàgines).


Amb titulacions d’accés obtingudes a l’estranger (vegeu els criteris de selecció de la comissió acadèmica):

 • Sol·licitud: https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/aldc00001.php?id=2018DC100003BN&lang=1
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Original i fotocòpia del títol de grau (o llicenciatura).
 • Original i fotocòpia del títol de màster.
 • Expedient acadèmic de grau (o llicenciatura) i màster amb l’acreditació del títol de grau i màster.
 • Acreditació de la seva titulació per part de la Universitat de Barcelona de Saragossa.
 • Currículum. El format del currículum és lliure però és important que hi constin les titulacions acadèmiques, les publicacions i els interessos temàtics de recerca.
 • Breu proposta de tesi doctoral que inclogui adequació a les línies de recerca, estat de l’art de, objectius, metodologia i resultats esperats (màxim 10 pàgines).SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació