Doctorat d'Informació i Comunicació

Supervisió i seguiment

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Al llarg dels cursos en què un estudiant es troba matriculat en el programa de doctorat d’Informació i Comunicació, les diferents comissions que conformen el programa duen a terme una sèrie d’accions de supervisió i seguiment per assegurar la progressió acadèmica correcta de l’estudiant.

El pla de recerca

En el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa de doctorat (primer any) l’estudiant està obligat a elaborar i presentar un pla de recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa (espanyol, català o anglès). Aquest pla de recerca ha d’incloure, en un document que superi les 7.000 paraules, com a mínim, els apartats següents:
  • El títol provisional de la tesi
  • L’estat de l’art de l’objecte d’estudi
  • Els objectius que pretén aconseguir
  • La metodologia i els mitjans que s’empraran
  • La planificació temporal


Abans del 15 de juny, l’estudiant ha de sol·licitar l’acceptació del pla de recerca a través de l'aula del doctorat al campus virtual. Es pot consultar el procediment a la guia.

La Comissió Acadèmica Pròpia de la UB avalua el pla presentat i n’emet un informe en què s’accepta o rebutja. En cas que la Comissió accepti el pla de recerca presentat, ho ha de notificar, per mitjans telemàtics, al doctorand, als directors i al tutor. En cas que la Comissió no accepti el pla de recerca, ha de comunicar telemàticament al doctorand que ha de presentar un pla de recerca nou abans del 15 de setembre. Per elaborar aquest nou pla ha de tenir en compte els suggeriments i les millores del document indicades per la Comissió. Si la Comissió no accepta el nou pla de recerca presentat, el doctorand ha de causar baixa definitiva en el programa.

Dates importants:

  • Data límit de lliurament del pla de recerca: 15 de juny
  • Data límit de lliurament del pla de recerca nou (per a avaluacions negatives del primer pla de recerca): 15 de setembre

Documentació:


Legislació i normativa aplicable al procediment

Seguiment i avaluació anual del pla de recerca

A partir del curs acadèmic següent en què s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica Pròpia de la UB (UZ) avalua, cada curs acadèmic, els avenços produïts i que es van descriure en el pla de recerca a través d’un autoinforme anual presentat per l’estudiant.

Abans del 15 de juny, l’estudiant ha de sol·licitar l’avaluació d’aquest informe a la Comissió, d’acord amb l’imprès normalitzat del Campus Virtual.

La Comissió avalua l’informe presentat i n’emet una resolució positiva o negativa. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. L’avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que ha de presentar a la Comissió abans del 15 de setembre. Si la Comissió no accepta el pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitiva en el programa de doctorat.

Dates importants:

  • Data límit de lliurament de l’informe anual: 15 de juny
  • Data límit de lliurament del pla de recerca nou (per a avaluacions negatives de l’informe anual): 15 de setembre

Legislació i normativa aplicable al procediment
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació