INFOCOM: Doble titulació del grau d'Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual

Español | English

PresentacióPerfil d'accésItinerari d'estudisVies i condicions d'accésSortides professionals

Presentació

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació ofereix, des del curs 2013-2014, la possibilitat de cursar de forma simultània el grau d' Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual en un itinerari de doble titulació especialment dissenyat per assolir les competències de les dues titulacions de forma satisfactòria en el menor temps possible.

Aquesta oferta es basa en la relació estreta que mantenen els dos àmbits professionals en el desenvolupament de funcions que els són pròpies, relació que ha donat lloc a un professional híbrid, amb els dos perfils, molt apreciat pel mercat laboral arreu del món. Existeix també la voluntat de donar resposta a les necessitats formatives i a les capacitats d’aprenentatge d’un segment important de nous estudiants, com la intenció de satisfer, a més, una exigència social de formació acadèmica més integrada i completa.

L’itinerari doble permet obtenir el dos títols de grau en 10 semestres, matriculant un total de 348 crèdits. La resta de crèdits necessaris per assolir cadascun dels dos títols de grau són reconeguts en l'altre ensenyament d'acord amb les taules de reconeixements establertes en finalitzar l'itinerari. Cada semestre es cursen assignatures de tots dos graus, les assignatures de Comunicació Audiovisual al matí i les d’Informació i Documentació a la tarda.


Els objectius generals dels graus d'aquesta doble titulació són:


Objectius dels ensenyaments
Grau d'Informació i Documentació Grau de Comunicació Audiovisual
  • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.
  • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
  • Formar professionals de mentalitat oberta al canvi que s'integrin en entorns laborals marcats per la constant innovació de processos i instruments, i que sàpiguen posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.
  • Creació Audiovisual. Es centra en les tasques relacionades amb la producció, realització i postproducció audiovisual, començant amb el disseny inicial de realització i acabant amb la producció i difusió finals, passant per aspectes com ara l'edició de vídeo, el guió, el tractament de so i d’imatges, o l’animació.
  • Gestió Audiovisual. S'hi treballen les qüestions relacionades amb la planificació, l'organització i la direcció dels recursos tècnics, humans, legals i econòmics de la producció audiovisual. Aquest àmbit inclou la direcció de projectes, el màrqueting, la comptabilitat i l'administració, la propietat intel·lectual, la gestió de continguts i la planificació, i l'organització i la gestió d'empreses audiovisuals.
  • Anàlisi i Crítica dels Mitjans de Comunicació. Abasta els coneixements i habilitats relacionats amb la crítica televisiva i cinematogràfica de productes multimèdia, com també aspectes d'introducció a la docència i els mètodes de recerca en el món audiovisual.

Títol que s'obté:

  • Graduat d'Informació i Documentació
  • Graduat de Comunicació Audiovisual

Crèdits ECTS: 348

Branca: Ciències Socials

Vicedegana d'afers acadèmics:


© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació